วิทยากร ศพอ. ร่วมพิทักษ์สิทธิ์ ในการสัมมนาออนไลน์ “Webinar #1: Overview of the Inter-Agency Standing Committee (IASC) Disability Guidelines” ในวันที่ 3 กันยายน 2563 จัดโดย Disability Inclusion in Gender & GBV Humanitarian Interventions in the Asia Region

ผู้เข้าร่วมและวิทยากรมากกว่า 30 คน (ส่วนใหญเป็นผู้นำคนพิการ ผู้พิทักษ์สิทธิ์และผู้หญิงที่มีความพิการ) เข้าร่วมใน Webinar #

 

Ms. Emma Pearce

Ms. Emma Pearce ที่ปรึกษาด้านเพศสภาพและการมีส่วนร่วม ได้แบ่งปันภาพรวมของแนวทางความพิการของ IASC - หลักการสาระสำคัญของ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 

 

Barriers to Disability Inclusion

สาระสำคัญของ อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของคนพิการ  บรรยายโดยผู้พิทักษ์สิทธิ์ออทิสติก (นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาศิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ)