ศพอ. เข้าร่วมและให้ข้อเสนอแนะใน “เวทีสานพลังขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 6 ตุลาคม 2563
Forum

พิธีเปิด โดยนายแพทย์วีระพันธุ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคนที่สอง คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

Forum

  1. เสวนาในหัวข้อ “ทิศทางเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” โดยผู้แทนภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 

Forum

ผู้แทน ศพอ. ร่วมแลกเปลี่ยน ให้ข้อเสนอแนะ และบอกเล่าความประทับใจ

 

Forum

รูปถ่ายผู้เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อน