ศพอ. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม “การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการส่งเสริมการจ้างงานเยาวชนของประเทศไทยในปี 2564–2565 ” จัดโดย The International Labour Organization (ILO) ประเทศไทย วันที 30 มีนาคม 2564
APCD provided inputs to the workshop in respect of Disability-Inclusive Development (DID)

ศพอ.  ได้นำเสนอข้อคิดเห็นเชิงประจักษ์ ให้กับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ในมุมมองของความพิการและการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมทุกมิติ (Disability Inclusive Development)และธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Business)

 

Participants exchanged practical knowledge at the workshop.

ผู้เข้าฟังร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในมิติต่างๆ

 

Photo of representatives from APCD, and staff from ILO as the organizer

ภาพตัวแทน ศพอ. กับเจ้าหน้าที่ของ ILO ในฐานะผู้จัดงาน