วันที่ 13 พฤศจิกายน : ศพอ. ได้จัดอบรมออนไลน์เพื่อสนับสนุนผู้พิทักษ์สิทธิ์บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัวในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมแห่งความร่วมมือ"

ภาพกลุ่มของผู้เข้าร่วมและคณะวิทยากร ศพอ.

 

The "Triangle Collaboration Strategy" is a powerful strength for a self-advocate group.

"กลยุทธ์สามเหลี่ยมแห่งความร่วมมือ" เป็นจุดแข็งในการพัฒนาศักยภาพ ของกลุ่งพึ่งพาตนเอง

 

3.	Ms. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer, provided an outline of the Buri Ram Province training program.

คุณศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ได้จัดทําตารางฝึกอบรม ณ จังหวัดบุรีรัมย์

 

Ms.Sugunya Srisawang, a parent member, addressed challenges and solutions for empowering people with intellectual disabilities based on her experiences with the triangle partnership (self-advocates, their parents, and supporters).

คุณสุกันญา ศรีสว่าง สมาชิกผู้ปกครองได้กล่าวถึงความท้าทายและแนวทางแก้ไขในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้พิการทางสติปัญญา และแบ่งปั่นประสบการณ์ ประยุกต์ใช้ความร่วมมือแบบสามเหลี่ยม (สมาชิกผู้พิทักษ์สิทธิ์ พ่อแม่ และผู้สนับสนุน)