ศพอ. จัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหัวข้อ “ระบบสวัสดิการสำหรับคนพิการในประเทศออสเตรเลีย” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
Ms. Kristy Sinclair-Lombardo, an intern from Bachelor of Community Services, "TAFE NSW DIGITAL" delivered the online session.

Ms. Kristy Sinclair-Lombardo นักศึกษาฝึกงานระดับปริญญาตรีหลักสูตร Community Services มหาวิทยาลัย "TAFE NSW DIGITAL"จากประเทศออสเตรเลียนำเสนอข้อมูล

 

2.	The session exchanged about information on disability allowances, benefits, and some information on disability employment.

การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อมูลด้านเบี้ยความพิการ สิทธิประโยชน์ และข้อมูลอื่นๆในการจ้างงานคนพิการ

 

Discussions on advantage and disadvantage of disability ID cards in Thailand and Australia.

ร่วมหารือเกี่ยวกับข้อดี ข้อบกพร่องเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการแต่ละประเภท ในบริบทของประเทศไทยและออสเตรเลีย

 

4.	Ms. Siriporn Praserdchat, Logistic Officer, concluded the workshop by taking questions and answers from participants and collecting feedback.

คุณศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ สรุปการประชุมโดยเปิดรับคำถามและขอคำตอบ รวมถึงรวบรวมข้อเสนอแนะ