29 สิงหาคม 2565, APCD ได้เริ่มทำโครงการสื่อสารคดีก่ีจ้างงานของผู้พิการอย่างยั่งยืน ซึ่งได้มุ่งไปที่นักเรียนเก่าที่ผ่านการฝึกอบรมกับความพิการไม่มองไม่เห็น (ออทิสติก)
On 29 August 2022, APCD started the media project of sustainable Disability-Inclusive sustainable employment documentary focusing on ex-trainee with an invisible disability.

โครงการสื่อของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกประจำเดือนกันยายน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เริ่มโครงการสื่อของสารคดีการจ้างงานคนพิการอย่างยั่งยืนโดยเน้นที่อดีตผู้ฝึกงานที่มีความพิการที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า (เช่น ออทิสติก ผู้พิการทางจิตใจ ผู้พิการทางการเรียนรู้ ฯลฯ)

 

APCD Media Project in September On 29 August 2022, APCD started the media project of sustainable Disability-Inclusive sustainable employment documentary focusing on ex-trainee with an invisible disability.

APCD Media Project in September On 29 August 2022, APCD started the media project of sustainable Disability-Inclusive sustainable employment documentary focusing on ex-trainee with an invisible disability.

APCD Media Project in September On 29 August 2022, APCD started the media project of sustainable Disability-Inclusive sustainable employment documentary focusing on ex-trainee with an invisible disability.

APCD Media Project in September On 29 August 2022, APCD started the media project of sustainable Disability-Inclusive sustainable employment documentary focusing on ex-trainee with an invisible disability.

APCD Media Project in September On 29 August 2022, APCD started the media project of sustainable Disability-Inclusive sustainable employment documentary focusing on ex-trainee with an invisible disability.

APCD Media Project in September On 29 August 2022, APCD started the media project of sustainable Disability-Inclusive sustainable employment documentary focusing on ex-trainee with an invisible disability.

APCD Media Project in September On 29 August 2022, APCD started the media project of sustainable Disability-Inclusive sustainable employment documentary focusing on ex-trainee with an invisible disability.