ศพอ. และ พก. จัดประชุมติดตามการจัดทำเครื่องมือเก็บข้อมูลตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม ศพอ.
The working group join the third consultation meeting for CRPD monitoring.

คณะทำงานร่วมการประชุมติดตามและหารือในรายละเอียดของเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล CRPD

 

The welcome remark was delivered by Dr. Nantanoot Suwannawut, Director of International Cooperation Section, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP)

ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรม พก. กล่าวต้อนรับคณะทำงาน

 

Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Manager, APCD was reviewing overall the data tools collection to monitoring CRPD process.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายงานพัฒนาชุมชน ศพอ. ทบทวนกระบวนการของการทำเครื่องมือเก็บข้อมูล CRPD process.

 

Associate Professor Dr. Theeraphong Bualar, working group member was presenting the data tools collection to monitoring CRPD, and discussed about misspelled words and overall correction.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า หนึ่งในคณะทำงาน ได้นำเสนอเครื่องมือเก็บข้อมูลในการติดตามการดำเนินงานตาม CRPD และหารือเกี่ยวกับการใช้คำที่ถูกต้องในภาพรวม

 

Working group members were sharing feedback the data tools collection to monitor CRPD before finalize.

คณะทำงานได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่องมือเก็บข้อมูลในการติดตามการดำเนินงานตาม CRPD เพื่อที่จะสรุปการจัดเก็บข้อมูล