ทีมโครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Café จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม "การฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะคนพิการสู่การมีงานทำ (การฝึกอาชีพด้านงานบริการโรงแรม) ประจำปี 2564" เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 กรุงเทพฯ
Participants, resource persons, and project staff gathered in a group shot.

ภาพถ่ายระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรม วิทยากร และทีมเจ้าหน้าที่โครงการ

 

Mr. Sunthorn Nowarat, Manager, 60+ Plus Bakery & Chocolate Project, blessed his wishes to Ms. Nawapad Kamsron with a certificate.

คุณสุนทร เนาวะราช ผู้จัดการโครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Café อวยพรและมอบประกาศนียบัตรแก่นางสาวนวพรรษ กำศร

 

The Project Manager presented Ms. Kunyakem Ninmanont with a certificate.

ผู้จัดการโครงการฯมอบประกาศนียบัตรแก่นางสาวกัญญเขม นิมมานนท์

 

Mr. Sunthorn presented a certificate to Ms. Thitirat Soontornvanichkit, one of 15 trainees who completed a 15-day in-person training supported by the Fund for promoting and developing the quality of life of persons with disabilities.

คุณสุนทรมอบประกาศนียบัตรแก่นางสาวธิติรัตน์ สุนทรวาณิชย์กิจ หนึ่งในผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 15 คนที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริงจำนวน 15 วัน สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ