กิจกรรมการอบรมภายในให้แก่บุคคลากรเพื่อสร้างเสริมทักษะความสามารถ ในหัวข้อ สถานการณ์คนพิการในประเทศจีน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566
In-house Training on Disabled People's Situation in China, June 13th, 2023

ภาพเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกษาที่สำนักงานและออนไลน์ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ บรรยายหัวข้อโดย Ms. Tao Feng (Kaki) นักศึกษาฝึกงานออนไลน์

 

Chief of Networking and Collaboration Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Intern Mr. Michael Aung Seng, and Intern Ms. Elizabeth Johns discussing information that was learned during the session.

คุณวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ คุณ Michael Aung Seng นักศึกษาฝึกงาน และ คุณ Elizabeth Johns นักศึกษาฝึกงาน ร่วมแบ่งปังข้อมูลจากการเรียนรู้ในกิจกรรม

 

Presentation of in-house training sessions led by intern Ms. Kaki over Zoom.

คุณ Kaki นักศึกษาฝึกงานออนไลน์ นำเสนอและบรรยายสถานการน์คนพิการในประเทศจีน ผ่านระบบ zoom