ศพอ. จัดทัศนศึกษาในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาฝึกงาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564
Community Development Department (CCD) team facilitated a virtual tour for an online intern, Ms. Kristy Sinclair-Lombardo from Australia, inside the APCD training center and demonstrated accessibility inside the building.

ทีมงานฝ่ายพัฒนาชุมชน นำกระบวนการทัศนศึกษาให้นักศึกษาฝึกงานออนไลน์ Ms. Kristy Sinclair-Lombardo จากออสเตรเลีย ได้เรียนรู้ ภายในศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมฯ และได้สาธิตการเข้าถึงภายในตัวอาคาร

 

คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการการบริหาร ศพอ. ทำการปฐมนิเทศโปรแกรมและต้อนรับ คุณ Kristy อย่างเป็นทางการระหว่างการทัศนศึกษา

คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการการบริหาร ศพอ. ทำการปฐมนิเทศโปรแกรมและต้อนรับ คุณ Kristy อย่างเป็นทางการระหว่างการทัศนศึกษา

 

คุณนงนุช เมธาจิตติพันธ์ เลขานุการบริหาร ให้การต้อนรับ คุณ Kristy ณ สำนักงาน ศพอ.

คุณนงนุช เมธาจิตติพันธ์ เลขานุการบริหาร ให้การต้อนรับ คุณ Kristy ณ สำนักงาน ศพอ.

 

Ms. Kristy ได้รับการทัวร์พื้นที่ กิจกรรมจากแผนก Chocolate Cafe สาขาราชวิถีโดยเจ้าหน้าที่ผู้พิการ

Ms. Kristy ได้รับการทัวร์พื้นที่ กิจกรรมจากแผนก Chocolate Cafe สาขาราชวิถีโดยเจ้าหน้าที่ผู้พิการ

 

ทีมพัฒนาชุมชน พาชมพื้นที่ด้านหน้า CP Kitchen ของโครงการ ศพอ. ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทีมพัฒนาชุมชน พาชมพื้นที่ด้านหน้า CP Kitchen ของโครงการ ศพอ. ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

นางสาวนงนาฎ สุธีรวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายการจัดการข้อมูลและความรู้ ทักล่าวทักทายคุณ Kristy และได้อธิบายหน้าที่การทำงาน

นางสาวนงนาฎ สุธีรวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายการจัดการข้อมูลและความรู้ ทักล่าวทักทายคุณ Kristy และได้อธิบายหน้าที่การทำงาน