ผู้แทน ศพอ. เข้าร่วมการประชุม คณะทำงานว่าด้วยทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ตึกประชุม UNCC กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
In-person participants of the Working Group on the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities had a group photo with the Secretariat.

คณะทำงานว่าด้วยทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกที่เข้าร่วมประชุมร่วมถ่ายภาพกับคณะเลขาธิการ

 

One of the APCD representatives, Dr. Kenji Kuno, APCD/JICA Advisor on Disability Development, shared experiences and initiatives that implemented disability inclusive development as one of the priorities of the Jakarta Declaration for the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities, 2023-2032.

One of the APCD representatives, Dr. Kenji Kuno, APCD/JICA Advisor on Disability Development, shared experiences and initiatives that implemented disability inclusive development as one of the priorities of the Jakarta Declaration for the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities, 2023-2032.

 

Dr. Kenji provided input on the finalization of the Operational Guide on the Implementation of the Jakarta Declaration on the Asia-Pacific Decade of Persons with Disabilities, 2023-2032.

ดร. เคนจิ คูโนะ ผู้แทน ศพอ./ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาคนพิการจาก JICA แบ่งปันประสบการณ์และความคิดริเริ่มที่ดำเนินการพัฒนาที่ครอบคลุมคนพิการซึ่งเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญของปฏิญญาจาการ์ตาสำหรับทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกปี 2023 - 2032

 

ASEAN Autism Network (AAN) Representative, Ms. Supaanong Panyasirimongkol, APCD Officer, Networking & Collaboration, updated AAN on the progress of autism mapping phase 2 and the launch of a special school for developmental disorders in Cambodia.

ดร. เคนจิ คูโนะ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปคู่มือการปฏิบัติงานในการดำเนินการปฏิบัติงานของปฏิญญาจาการ์ตาสำหรับทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกปี 2023 - 2032

 

(Middle) Dr. Nantanoot Suwannawut, Director of International Cooperation Division, the Department of Empowerment for Persons with Disabilities, the Ministry of Human Security and Social Development, acted as the meeting chairperson, and her team have a group photo with APCD Representatives.

นางสาวศุภอนงศ์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ผู้แทนเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) แจ้งความคืบหน้าโครงการศึกษาสถานการณ์บุคคลออทิสติกในภูมิภาคอาเซียน ระยะที่ 2 และการเปิดโรงเรียนพิเศษเพื่อพัฒนาผู้บงพร่องด้านการพัฒนาการในประเทศกัมพูชา