ศพอ. จัดอบรมบุคลากรภายในองค์กร เรื่องความพิการและระบบสวัสดิการของจีน เมื่อวันที่28 มกราคม 2565

Mr. Tianzhuo Zhang (รูปบนซ้าย) นักศึกษาฝึกงานจากประเทศจีน บรรยายในกิจกรรมการอบรมออนไลน์และร่วมถ่ายรูปหมู่กับเจ้าหน้าที่ ศพอ. และผู้เข้าร่วมการอบรมจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

 

The presentation of disability benefits and allowances, as well as data on disability employment.

ข้อมูลการนําเสนอได้เน้นถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของคนพิการ ตลอดจนข้อมูลการจ้างงานคนพิการในประเทศจีน

 

Discussion of the Chinese and Thai perspectives on social welfare enterprises

แลกเปลี่ยนมุมมองของประเทศจีนและประเทศไทยในด้านวิสาหกิจและสวัสดิการสังคม