ศพอ. จัดการประชุมเตรียมการสำหรับโครงการสนับสนุนโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก “โครงการปกป้องและเสริมพลังกลุ่มผู้พิทักษ์สิทธิ์ผู้พิการทางสติปัญญาในประเทศไทย ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564
Group photo of self-advocates with intellectual disabilities, their families, and resource persons on Zoom platform.

ภาพถ่ายใน Zoom platform ประกอบด้วยผู้เข้าร่วม ประกอบไปด้วยผู้พิทักษ์สิทธิ์ผู้พิการทางสติปัญญา สมาชิกในครอบครัวของพวกเขา และวิทยากร

 

1.	Group photo of self-advocates with intellectual disabilities, their families, and resource persons on Zoom platform.

คุณธวัชชัย สุรัตน์ ปราชญ์ชาวบ้านจากจังหวัดบุรีรัมย์แบ่งปันภูมิปัญญาชาวบ้านด้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพกายและใจที่ดียิ่งขึ้น

 

Participants discussed their health concerns.

ผู้เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกับวิทยากร