ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากประเทศไทยได้นำเสนอแผนปฏิบัติการสำหรับโปรแกรมพิธีปิดการฝึกอบรม JICA
A trainee from Thailand presented an action plan for the JICA training closing ceremony program.

ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกเข้าร่วมอบรมครั้งสุดท้ายพิธีปิดการโครการ สนับสนุนโดย JICA "การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของคนพิการผ่านกีฬา 2564" เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายวัชรพล จึงเจริญ ผู้เข้าอบรมชาวไทยที่สําเร็จหลักสูตรฯ ได้รับประกาศนียบัตรผ่านโปรแกรมระยะไกล

 

A trainee from Thailand presented an action plan for the JICA training closing ceremony program.

A trainee from Thailand presented an action plan for the JICA training closing ceremony program.