งานฝึกอบรม

 

Discussion

 

ศพอ.ส่งเสริมการพัฒนาที่มีคนพิการมีส่วนร่วม  โครงการฝึกอบรมจึงมุ่งเน้นในประเด็นต่อไปนี้

  • การพัฒนาคนทุกคนโดยชุมชนเป็นฐาน (Community-based Inclusive Development: CBID) ที่มีการรวมกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่มในสังคมอันรวมถึงคนพิการด้วย 
  • กีฬาที่คนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Sport : DIS) 
  • ธุรกิจที่เอื้อให้คนพิการมีส่วนร่วมทั้งในมุมของการเป็นเจ้าของธุรกิจ และลูกจ้าง (Disability Inclusive Business: DIB) และ
  • การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำหรับคนพิการ (Disaster Inclusive Disaster Risk Reduction : DiDRR) 

 

Group Photo

 

ปัจจุบัน ศพอ.มีจำนวนผู้รับการฝึกอบรมทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน จาก 40 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการฝึกอบรมโดยศพอ.ได้ที่เว็บไซต์ www.apcdfoundation.org

 

Training Group Photo