ศพอ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (ASEAN Autism Network: AAN) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564
Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking and Collaboration, and Ms. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer, provided an update on APCD's regional works and followed up on a pending job delegated to the AAN Secretariat in Indonesia

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้างานเครือข่ายและความร่วมมือ และนส. ศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่งานโลจิสติกส์ รายงานความคืบหน้างานระดับภูมิภาคของศพอ.และติดตามผลของงานคงค้างกับสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายฯ AAN ในอินโดนีเซีย

 

 

Mr. Khader Majeed, a representative from the Autism Network Singapore (ANS), presented an update on the current situation of COVID-19 and included an activity report.

คุณ Khader Majeed ตัวแทนเครือข่าย AAN สิงคโปร์นำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันของโรคโควิด-19 ในประเทศสิงคโปร์และรายงานการดำเนินกิจกรรม

 

Dr. Samrerng Virachanang, Vice President on International Relations, The Association of Thai Persons with Autism, shared the outputs of Autism Thai's virtual seminar on 17 September 2021 in Bangkok.

​​​​​​​ดร. สำเริง วิระชะนัง อุปนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) รายงานผลสัมฤทธิ์จากการจัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ กทม.