ศพอ. เข้าร่วมการหารือระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกด้านการพัฒนาคนพิการโดยชุมชน (CBR) การพัฒนาเพื่อทุกคนโดยชุมชน (CBID) ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยเครือข่าย CBR ระดับโลก ร่วมกับเครือข่าย CBR เอเชีย-แปซิฟิก เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Manager, and Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking and Collaboration, participated in the dialogue.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน และนายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรม

 

Mr. Somchai Rungsilp facilitated the discussion during his breakout room discussion.

​​​​​​​นายสมชาย รุ่งศิลป์ ดำเนินการอภิปรายกลุ่ม ระหว่างการแบ่งกลุ่มย่อย