นที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ นำทีมสถาบันเทวะวงศ์วโรปการและนักศึกษามหาวิทยาลัยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD. They learned more about capacity building and vocational skills development for Thai Persons with Disabilities from the APCD programs.

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพ และการพัฒนาทักษะอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการชาวไทยจากโครงการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก

 

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.

On 27 July 2022, Ms. Thitiporn Chirasawadi, the Director of Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, led Devawongse Varopakarn Institute team and University students from Southern Thailand to visit APCD.