ศพอ. ต้อนรับคณะจากกลุ่มบริษัทสวัสดิการจากจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น และหารือร่วมกันด้านความร่วมมือในอนาคต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567
A group photo was taken with a group of welfare corporation from Saitama prefecture in Japan, the representative of International Personnel Management (IPM) and APCD staff.

คณะจากกลุ่มบริษัทสวัสดิการจากจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนจาก International Personnel Management (IPM) ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับเจ้าหน้าที่ APCD

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, expressed his gratitude of visitation.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวขอบคุณยังคณะที่มาเยือน

 

Dr. Kenji KUNO, a JICA Advisor on Disability & Development at APCD, explained the overview of APCD’s mission, activities and achievement.

ดร. เคนจิ คุโนะ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านคนพิการและการพัฒนา JICA-APCD อธิบายภาพรวมด้านภารกิจ กิจกรรม และกิจกรรมที่ดำเนินสำเร็จของ ศพอ.

 

Mr. Akira KANBE, Social Welfare Corporation Yugen-kai, Ltd., the representative of the group, exchanging experience of social welfare field in Japan and Thailand.

Mr. Akira KANBE ผู้แทนกลุ่มบริษัทสวัสดิการสังคม Yugen-kai Ltd. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสวัสดิการสังคมในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย