ศพอ. เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของเครือข่ายออทิสติกอาเซียนจัดโดยสำนักงานเลขาธิการASEAN Autism Network (AAN) ในอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
Mr. Cason Tzse Chun Ong, Chairman of AAN, greeted all attendees and emphasized the importance of the Leaving No One Behind concept in connection with AAN promotion on Inclusive Society for All.

Mr.Cason Tzse Chun Ong ประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียนทักทายผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและย้ำถึงความสำคัญของแนวคิด เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งสอดคล้องกับการที่เครือข่ายออทิสติกอาเซียนส่งเสริมแนวคิดสังคมที่อยู่ร่วมกันสำหรับทุกคน

 

AAN members brainstormed a fundraising effort to benefit people with autism and their families in Myanmar.

สมาชิกเครือข่ายร่วมระดมความคิดในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือบุคคลออทิสติกและครอบครัวของพวกเขาในประเทศเมียนมาร์