ศพอ. จัดประชุมระดมความคิดของคณะทำงาน เพื่อสร้างคู่มือส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายและสุขภาพของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 ในภูมิภาคอาเซียนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
Representatives from JICA Thailand Office, Japanese Resource Persons team, and APCD provide inputs on content preparation to produce a user-friendly manual for parents/family members of children with disabilities.

คณะทำงานประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย ทีมวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น และศพอ. ต่างให้ความคิดเห็นและเตรียมเนื้อหา เพื่อจัดทำคู่มือฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่  สมาชิกในครอบครัว ของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในการรับมือสถานการณ์โควิด-19

 

1.	Representatives from JICA Thailand Office, Japanese Resource Persons team, and APCD provide inputs on content preparation to produce a user-friendly manual for parents/family members of children with disabilities.

ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันทบทวนเนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบัติการทางไกล 3 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งคณะทำงานได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายน 2564

 

3.	Ms. Yuko Kawai, JICA representative Thailand office, share constructive feedback on table of contents of Hapi-ie Manual.

Ms. Yuko Kawai ผู้แทนจากสำนักงาน JICA ประเทศไทย ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้านเนื้อหาที่ควรอยู่ในคู่มือดังกล่าว