ศพอ. ร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มพึ่งตนเองคนพิการในอาเซียนบวกสาม” จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
Mr. Somchai Rungsilp, Manager, and Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking & Collaboration from the Community Development Department, attended the preparatory meeting for the Workshop Implementation, which will take place through Zoom Platform on 19-20 August 2021.

คุณสมชาย รุ่งศิลป์  ผู้จัดการ และคุณวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือจากฝ่ายพัฒนาชุมชนเข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะจัดผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564

 

2.	Mr. Siripong Sriarkha, Thailand's Representative to the ASEAN Senior Official Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD), suggested collaboration with ASEAN Secretariat and invitation to potential participants and observers from the governments of China, Japan, South Korea, the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), and other potential donors.

นายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ ผู้แทนไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียนเสนอแนะการทำงานร่วมกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียน และกระบวนการเชิญผู้เข้าร่วมการอบรมและผู้สังเกตการณ์จากรัฐบาลประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) และหน่วยงานให้ทุนที่มีศักยภาพอื่นๆ

donors.