อาสาสมัครของ ศพอ.

Volunteer

 

ศพอ. ยินดีรับอาสาสมัครคนพิการ และคนไม่พิการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังต่อไปนี้
-    โครงการฝึกอบรม ต้องการอาสาสมัครผู้ช่วยวิทยากร หรือเป็นผู้ช่วยผู้เข้าฝึกอบรมที่เป็นคนพิการ
-    การศึกษาดูงาน ต้องการอาสาสมัครนำชมสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกในศพอ.ที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากลเพื่อคนทั้งมวล
-    การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ต้องการอาสาสมัครทำล่ามภาษาด้านการสนทนา เพื่อแปลระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ และล่ามภาษามือ 
-    เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต้องการอาสาสมัครออกแบบสร้างสรรค์ แปลเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตรวจแก้ไขงานเผยแพร่ต่างๆ
-    ร้านคาเฟ่คนพิการ 60+Plus Bakery and Chocolate Café ต้องการอาสาสมัครบรรจุห่อตามการสั่งสินค้า

สนใจทำงานอาสาสมัครเอพีซีดี โปรดติดต่อ คุณวัชรพล ชื่นเจริญ หัวหน้า
เครือข่ายและความร่วมมือ อีเมล์ watcharapol@apcdfoundation.org

ฝึกงานกับ ศพอ.

โปรแกรมการฝึกงาน
ศพอ.เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทเข้าร่วมฝึกงานที่สำนักงานกรุงเทพฯ ประเทศไทย โปรแกรมนี้ จะทำให้นักศึกษาฝึกงานรับทราบงานและภารกิจของศพอ.ในแต่ละวัน ตลอดจนมีความเข้าใจในประเด็นเรื่องความพิการและการพัฒนาคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ นักศึกษาฝึกงานจะได้เปิดประสบการณ์ในบรรยากาศการทำงานที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติใน ศพอ.
    โปรแกรมการฝึกงานจะช่วยเสริมประสบการณ์ผ่านการการมอบหมายงานตามฝ่ายงานต่างๆอย่างเป็นมืออาชีพเฉพาะด้าน
เกณฑ์การรับนักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทหรือโครงการอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย และมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่สัมพันธ์กับงานของศพอ.สามารถสมัครเข้ารับการฝึกงาน

เงื่อนไข
- ระยะเวลาฝึกงานไม่ต่ำกว่า 1 เดือน แต่ไม่ควรเกิน 2 เดือน โดยหลักการ
- นักศึกษาฝึกงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทน และไม่มีสถานะเจ้าหน้าที่ของศพอ. ดังนั้น นักศึกษาฝึกงานจึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือเอกสิทธิ์ใดๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ศพอ.ได้รับ
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการฝึกงาน เช่น ค่าเดินทาง การเตรียมการเดินทาง ค่าที่พัก อยู่ในความรับผิดชอบของนักศึกษาฝึกงานหรือสถาบันที่สนับสนุนการฝึกงาน
-ในกรณีที่ ศพอ.มอบหมายให้นักศึกษาฝึกงานทำงานนอกพื้นที่กรุงเทพฯ  ศพอ.จะรับผิดชอบเรื่องที่พัก (ถ้าจำเป็น) ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง
- นักศึกษาฝึกงานรับผิดชอบเรื่องวีซ่าตามที่จำเป็น
- ศพอ. จะไม่รับผิดชอบเรื่องความเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุใดๆ อันเกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลาฝึกงาน นักศึกษาฝึกงานจึงควรทำประกันสุขภาพที่ครอบคลุมเหตุต่างๆ ดังกล่าว
- ศพอ. ไม่มีข้อผูกมัดใดกับนักศึกษาฝึกงานที่จะพิจารณาจ้างงานหลังช่วงเวลาฝึกงาน
- นักศึกษาฝึกงานต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
- ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดระหว่างการฝึกงานนอกจากจะได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ศพอ.
- ในกรณีเจ็บป่วย หรือสถานการณ์ใดๆ ก็ตามอันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้การฝีกงานไม่สมบูรณ์ นักศึกษาฝึกงานจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ ศพอ.

วิธีการสมัคร
นักศึกษาผู้สนใจฝึกงานกับศพอ.กรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อรับการพิจารณา 
1) หนังสือถึงศพอ.เพื่อขอรับการฝึกงานจากสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย
2) ประวัติส่วนตัว


โดยส่งทางอีเมล์ไปที่ หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายและความร่วมมือ (คุณวัชรพล จึงเจริญ)  อีเมล์ : watcharapol@apcdfoundation.org
สำหรับการตอบรับเรื่องการฝึกงาน ศพอ.จะประกาศให้ทราบก่อนเวลาฝึกงานอย่างน้อย 3 เดือน 

ร่วมงานกับ ศพอ.
ขณะนี้ ยังไม่มีตำแหน่งว่าง

Volunteer Drum

 

Category