ศพอ.เข้าร่วมประชุม "Sixth session of the Working Group on the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities, 2013-2022" ซึ่งจัดโดย ฝ่ายงานพัฒนาสังคม UNESCAP ผ่านแพลตฟอร์ม Microsoft Team ออนไลน์ วันที่ 24-25 กันยายน 2563

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนได้ทบทวนการฝึกอบรมระดับชาติ ในเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศพอ. โดยกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์อินชอนที่ 7 ในเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม

 

Sixth Session working Group

ทีมงานเครือข่ายและความร่วมมือของ ศพอ. แสดงรายงานการดำเนินโครงการของมูลนิธิ ศพอ.ในการดำเนินยุทธศาสตร์ อินชอนเพื่อ ทำสิทธิให้เป็นจริง สำหรับคนพิการ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ ศพอ.

 

Sixth Session working Group

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ นำเสนอเอกสารผลการดำเนินโครงการศึกษาสถานการณ์บุคคลออทิสติกในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรายงานติดตามผลการประชุมคณะทำงานครั้งล่าสุดปี 2562

 

Sixth Session working Group

ประธานกิตติมศักดิ์ของเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (ASEAN Autism Network) Ms. Erlinda Koe ชี้แจงเกี่ยวกับ ประเด็นห่วงใยด้านการมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำหรับทุกคน

 

Sixth Session working Group

ข้อเสนอแนะของ ศพอ. ได้ถูกรวบรวมอยู่ใน ข้อเสนอแนะจากวาระการประชุม”