ศพอ. จัดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร Cape Fear Group Homes and Vocational Services, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา และสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Mr. Kevin Cook pioneered a mentoring program for employees with disabilities in USA.

คุณ Kevin Cook ผู้บุกเบิกโครงการให้คำปรึกษาด้านการทำงานสำหรับพนักงานที่มีความพิการในสหรัฐอเมริกา

 

Check for clarifications and updates on Thai disability movement.

เช็คข้อสงสัยและอัพเดทข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านความพิการในประเทศไทย

 

Concluding the program and building a foundation for future partnership.

การกล่าวสรุปการประชุมและการสร้างรากฐานสำหรับความร่วมมือในอนาคต