การประชุมติดตามผลโครงการความร่วมมือ ESCAP-APCD สําหรับผู้พิทักษ์สิทธิ์ผู้พิการทางสติปัญญาและครอบครัวเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
The Follow-up meeting of ESCAP-APCD partnership project for self-advocates with intellectual disabilities and their families on 19 February 2022

การอัปเดตข้อมูลการระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ และกิจกรรมรายเดือนของเพี่อนสมาขิกฯ

 

2.	คณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางที่เป็นไปได้ที่สามารถจัดการฝึกอบรมโดยบุคคลในเดือนเมษายนนี้

คณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางที่เป็นไปได้ที่สามารถจัดการฝึกอบรมโดยบุคคลในเดือนเมษายนนี้

 

The new normal was reflected in the work plans exchanged by participants.

วิถีชีวิตใหม่สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม