ศพอ. จัดหลักสูตร “การจ้างงานที่คนพิการมีส่วนร่วม” ด้านการสนับสนุนการจ้างงาน และผู้ฝึกสอนงาน ครั้งแรกผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
A group photo was taken of 19 participants from Asia – Pacific and beyond, resource persons and APCD staff.

ภาพผู้เข้าร่วมอบรม 19 คนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และจากประเทศอื่นๆ ร่วมกับวิทยากร และเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

Dr. Kenji Kuno, a senior advisor for JICA and an APCD advisor on disability and development, facilitated the session.

ดร. เคนจิ คุโนะ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านคนพิการและการพัฒนา JICA-APCD นำดำเนินการอบรม

 

Ms. Yeo Swee Lan, Job Coach Network Malaysia (JCNM) presented successful examples of inclusive employment in Malaysia.

Ms. Yeo Swee Lan ผู้ฝึกสอนงานจากประเทศมาเลเซีย นำเสนอตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จของการจ้างงานอย่างครอบคลุมในประเทศมาเลเซีย

 

Dr. Yoko Isobe, Koei Research & Consulting, KRC presented Job Coach Services in Mongolia.

Dr. Yoko Isobe จากบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษา นำเสนอการให้บริการด้านผู้สอนงานในประเทศมองโกเลีย

 

Mr. Takashi Shimizu, Japan International Cooperation Agency, JICA introduced Project for promoting Employment Support of Persons with Disabilities in Sri Lanka.

Mr. Takashi Shimizu เจ้าหน้าที่จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) นำเสนอโครงการการส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ในประเทศศรีลังกา

 

 

Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking and Collaboration, APCD presented the 60+ program as a successful example of inclusive employment in Thailand.

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ. นำเสนอโครงการ 60+ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จของการจ้างงานอย่างครอบคลุมคนพิการในประเทศไทย