เจ้าหน้าที่องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย และอาสาสมัครญี่ปุ่น (JOCVs) เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม ศพอ.ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
1.	The APCD publication was delivered to the JOCVs assigned to Nakhon Ratchasima and Nakhon Pathom.

การมอบสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรม ศพอ. ให้คณะเยี่ยมชม JOCVs ซึงจะปัฎิบัติงาน ณ จ. นครราชสีมาและ จ. นครปฐม

 

Mr. Piroon Laismit, the Executive Director of the APCD, gave the welcome remarks.

คุณพิรุณ ลายสมิต กรรมการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับ

 

JICA Thailand office staff, JOCVs, and APCD staff gathered in front of the APCD 60+Plus Kitchen by CP.

เจ้าหน้าที่ JICA ประจำประเทศไทย  อาสาสมัครฯ และเจ้าหน้าที่ ศพอ. บันทึกภาพหน้าโครงการฝึกงาน ครัว 60+ พลัส โดยบ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)

 

Discussion on the welfare system for people with disabilities in Thailand and JICA/APCD cooperative activities in the past

การอภิปราย แลกเปลี่ยนระบบสวัสดิการสําหรับคนพิการไทยและกิจกรรมความร่วมมือกิจกรรมงานความพิการกับการพัฒนา ระหว่างJICA และศพอ. ที่ผ่านมา

 

At the 60+ Plus Bakery and Chocolate Café, JOCVs posed for a group photo with staff and trainees.

ถ่ายภาพหมู่พร้อมกันระหว่างการเยี่ยมชมร้านโครงการ 60+ พลัส ของอาสาสมัครญี่ปุ่น พนักงานและผู้ฝึกงาน