ศพอ. หารือความร่วมมือกับเครือข่ายประเทศอาเซียนในการดำเนินโครงการ “การเสริมพลังกลุ่มผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อรับมือกับโควิด-19 ในประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น” ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังชุมชน (CEP) ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ
This Project intends to work closely with emerging groups such as ASEAN Autism Network (AAN), United ID (Intellectual Disability) Network in Greater Mekong Sub-region, and other associations for persons with psychosocial disabilities.

โครงการนี้มุ่งเน้นกลุ่มเครือข่ายความพิการเกิดใหม่ เช่น เครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) เครือข่ายผู้พิทักษ์สิทธิ์ทางปัญญา ในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong United ID Network) และสมาคมอื่นๆ ซึ่งทำงานกับผู้บกพร่องทางจิต

 

ศพอ. นำเสนอโครงการฯ รวมถึงอธิบายวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดหวังและแผนกิจกรรมดำเนินการให้กับเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย

ศพอ. นำเสนอโครงการฯ รวมถึงอธิบายวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดหวังและแผนกิจกรรมดำเนินการให้กับเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย

 

ศพอ. แสดง กิจกรรมโครงการฯ ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2564

ศพอ. แสดง กิจกรรมโครงการฯ ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2564

 

ช่วงถาม – ตอบและการแลกเปลี่ยนประเด็นที่น่าสนใจจากเครือข่ายประเทศอาเซียน

ช่วงถาม – ตอบและการแลกเปลี่ยนประเด็นที่น่าสนใจจากเครือข่ายประเทศอาเซียน