เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทีมงาน World Food Program ได้เข้าเยี่ยมชม APCD เพื่อหาความเป็นไปได้ของความร่วมมือในด้านการเข้าถึงและการพัฒนาคนพิการ