ศพอ. เข้าร่วมงานประชุมกับองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทยและองค์กรเครือข่ายฯ รายงานผลการดำเนินงานด้านกรอบความร่วมมือในการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ เมื่jอวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
Report of the UN Development System's aid to Thailand for "Leaving No One Behind" was the most essential component in the discussion.

รายงานผลผลการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่องของสหประชาชาติในประเทศไทย เพื่อบรรลุหลักการ "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" พ.ศ. 2573

 

The UN in Thailand, in collaboration with the Ministry of Foreign Affairs and the National Economic and Social Development Council, organized the online gathering with more than 180 Thai stakeholders attending the meeting.

องค์การสหประชาชาติแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการประชุมออนไลน์ โดยมีหน่วยงาน องค์กรไทยเข้าร่วมการประชุมมากกว่า 180 ท่าน