สํานักเลขาธิการเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) จาการ์ตา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาศิสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ร่วมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาเครือข่ายฯ ในที่ประชุม

 

Mr. Cason Tzse Chun Ong, AAN Chairperson, acknowledged the draft summary of AAN activities of the year 2021 and intended to submit it to the ASEAN Secretariat.

Mr. Cason Tzse Chun Ong ประธานเครือข่าย AAN รับรองเนื้อหาการสรุปกิจกรรมประจําปี 2564 ของเครือข่ายฯ และเตรียมดำเนินการส่งรายงานกิจกรรมดังกล่าวให้สํานักเลขาธิการอาเซียน

 

Ms. Erlinda (Dang) Uy Koe, AAN Philippines, Autism Society Philippines (ASP) highlighted outputs of the 26th Philippine National Autism Awareness Week organized by ASP from 24 to 30 January 2022.

Ms. Erlinda (Dang) Uy Koe สมาขิกเครือข่ายฯ จากประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนสมาคมออทิสติกฟิลิปปินส์ (ASP) รายงานผลสำเร็จของงาน สัปดาห์การตระหนักรู้ออทิสติกแห่งชาติฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 26 ที่จัดโดย ASP ระหว่างวันที่ 24 ถึง 30 มกราคม 2565

 

Dr. Adriana Ginanjar, AAN Honorary Chairman gave feedback during the meeting.

Dr. Adriana Ginanjar ประธานกิตติมศักดิ์เครือข่าย AAN ให้ข้อเสนอแนะระหว่างการประชุม