ศพอ. มีส่วนร่วมในการประชุมฟังแผนปฏิบัติการเอเชียแปซิฟิกซึ่งจัดโดยองค์กรที่สหประชาชาติเพื่อผู้หญิง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

คุณศุภณรงค์ ปัญญาศิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ให้ข้อเสนอแนะขั้นตอนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในการเตรียมการการมีส่วนร่วมและการเยี่ยวในการเหมาะสมกับคนพิการมีส่วนร่วม

 

2.	The program brings together 39 participants from the community, country, and region.

โครงการฯ ได้รวบรวมผู้เข้าร่วม 39 ท่าน จากในระดับชุมชน ระดับประเทศและระดับภูมิภาค

 

Participants' inputs are graph visualization.

ข้อเสนอของผู้เข้าร่วมถูกนำเสนอเป็นภาพกราฟิก

 

4.	A representative from the Swedish Embassy in Thailand shared inputs for an implementation.

ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ประจําประเทศไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติติจริง