รายชื่อเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.)
 

 

 ผู้อำนวยการบริหาร

นาย พิรุณ ลายสมิต 

 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
 • นาย สมชาย  รุ่งศิลป์  
  (ผู้จัดการฝ่ายงานพัฒนาชุมชน)
 • นาย วัชรพล จึงเจริญ
  (หัวหน้างานเครือข่ายและความร่วมมือ)
 • นส. ศิริพร ประเสริฐชาติ 
   (เจ้าหน้าที่งานโลจิสติก)
 • นส.ศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล
  (เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ)
 
ฝ่ายงานธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม
 • นาย สุนทร เนาวะราช 
  (ผู้จัดการโครงการ 60 พลัส+ เบเกอรี่และช็อกโกแลต คาเฟ่)
 • นายสาธิต โมหะมัดดาเลาะ
  (หัวหน้าโครงการ 60 พลัส+ เบเกอรี่และช็อกโกแลต คาเฟ่)
 • นายคริสโตเฟอร์ เบญจกุล
  (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
 • นางสาวกัญญาณัฐ เอกสินทอง
  (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี)
 • นางสาวอารียา วรรณสุริยะ
 • (บาริสต้า)
 • นายนฤทธิ์ สวัสดี
  (พนักงานขับรถ)
 
ครัว 60+Plus โดย CP
 • นางสาวณัฏฐ์ฎาพร ศานต์เศรษฐ
  (ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายครัว)
 • นางสาวอวยยาพร มีโชติ
  (หัวหน้าฝ่ายเครื่องดื่มและบริการลูกค้า)
 • นายชานนท์ กิสรวงศ์
  (แคชเชียร์)

 

 

 

                           
ฝ่ายอำนวยการ
 • นาง นงลักษณ์ กิสรวงศ์ 
   (ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ)
 • นส. กุหลาบ เกษรศรี 
   (เจ้าหน้าที่บัญชี)
 • นส วิไลเลขา สมปราชญ์ 
  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ)
 • นาย นพพล อับดุลสมัด
  (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
 • นส นพรัตน์ บุนนาค
   (เจ้าหน้าที่การเงิน/ งานธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม)
 • นาย ชาตรี ศิลธรรม
  (พนักงานขับรถ)
 • นายประกอบ เจริญศิริ
  (เจ้าหน้าที่นักการภารโรง)
 • นางสาวอำพร สายทอง
  (เจ้าหน้าที่นักการภารโรง)
 
ฝ่ายการจัดการข้อมูลและความรู้
 • นางสาวนงนุช เมธาจิตติพันธ์
  (ผู้จัดการการจัดการข้อมูลและความรู้)
 • นางสาวนงนาฎ สุธีรวัฒนานนท์
  (หัวหน้าฝ่ายการจัดการข้อมูลและความรู้)
 • นายทรงเกียรติ วิสารธนโรจน์
  (เจ้าหน้าที่สารสนเทศและการสื่อสาร)
 
สำนักงานผู้อำนวยการ
 • นายอากิอิเอะ นิโนมิยะ
  (ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ.)
 • นางสาวนงนุช เมธาจิตติพันธ์
  (เลขานุการบริหาร)
 • ดร. เคนจิ คุโนะ
  (ที่ปรึกษา JICA ด้านความพิการและการพัฒนา)
 
โครงการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • นายสมชาย รุ่งศิลป์
  (ผู้จัดการโครงการ)
Category