รายชื่อเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.)
 

 

 ผู้อำนวยการบริหาร
นาย พิรุณ ลายสมิต 
 

 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
 • นาย สมชาย รุ่งศิลป์  
  (ผู้จัดการฝ่ายงานพัฒนาชุมชน)
 • นาย วัชรพล จึงเจริญ
  (หัวหน้างานเครือข่ายและความร่วมมือ)
 • นางสาว ศิริพร ประเสริฐชาติ 
   (เจ้าหน้าที่งานโลจิสติก)
 • นางสาว ศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล
  (เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ)
 • นาย ชยุต หอมดี
  (เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่าย)
 • นางสาวฮิโรโกะ อิทาโกะ
  (อาสาสมัครญี่ปุ่นด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ที่คนพิการมีส่วนร่วม)
 
ฝ่ายงานธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม
 • นางสาว วิไลเลขา สมปราชญ์
  (ผู้จัดการโครงการ 60 พลัส+ เบเกอรี่และช็อกโกแลต คาเฟ่)
 • นาย สาธิต โมหะมัดดาเลาะ
  (หัวหน้าโครงการ 60 พลัส+ เบเกอรี่และช็อกโกแลต คาเฟ่)
 • นาย คริสโตเฟอร์ เบญจกุล
  (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
 • นางสาว อารียา วรรณสุริยะ
  (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี)
 
ครัว 60+Plus โดย CP
 • นาง นงลักษณ์ กิสรวงศ์ 
   (ผู้จัดการโครงการ)
 • นางสาว กุหลาบ เกษรศรี 
   (ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ)
 • นายนพดล บุญเจริญ
  (หัวหน้าพ่อครัว)
 • นายศักดา เสาะสมบูรณ์
  (ผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัว)
 • นาย ชานนท์ กิสรวงศ์
  (แคชเชียร์)

 

 

 

 

 

                           
ฝ่ายอำนวยการ
 • นาง นงลักษณ์ กิสรวงศ์ 
   (ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ)
 • นางสาว กุหลาบ เกษรศรี 
   (เจ้าหน้าที่บัญชี)
 • นาย นพพล อับดุลสมัด
  (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
 • นางสาว เกณิกา จันทร์กะพ้อ
  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ)
 • นางสาว นพรัตน์ บุนนาค
   (เจ้าหน้าที่การเงิน/ งานธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม)
 • นาย ชาตรี ศิลธรรม
  (พนักงานขับรถ)
 • นาย ประกอบ เจริญศิริ
  (เจ้าหน้าที่นักการภารโรง)
 • นางสาว อำพร สายทอง
  (เจ้าหน้าที่นักการภารโรง)
 
ฝ่ายการจัดการข้อมูลและความรู้
 • นางสาว นงนุช เมธาจิตติพันธ์
  (ผู้จัดการการจัดการข้อมูลและความรู้)
 • นางสาว นงนาฎ สุธีรวัฒนานนท์
  (หัวหน้าฝ่ายการจัดการข้อมูลและความรู้)
 • นางสาว ศิรินันท์ คงเจริญ
  (เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลและความรู้)
 • นาย ทรงเกียรติ วิสารธนโรจน์
  (เจ้าหน้าที่สารสนเทศและการสื่อสาร)
 
สำนักงานผู้อำนวยการ
 • นางสาว นงนุช เมธาจิตติพันธ์
  (เลขานุการบริหาร)
 • ดร. เคนจิ คุโนะ
  (ที่ปรึกษา JICA ด้านความพิการและการพัฒนา)
 •  
 
โครงการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • นาย สมชาย รุ่งศิลป์
  (ผู้จัดการโครงการ)

 

Category