ปฏิทินงาน เดือนมีนาคม 2567

 • วันที่ 1 เมษายน : คณะนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเข้าศึกษาดูงานที่ ศพอ. จัดโดยองค์กร NOGEZAKA GLOCAL Flag Japan Flag Thailand
 • วันที่ 2 เมษายน : ศพอ. ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์เพื่อทบทวนและติดตามผล แผนแม่บทอาเซียนเพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ ปี พศ. 2568 จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรุงเทพฯ  Flag Thailand   
 • วันที่ 4 เมษายน : การประชุมครั้งแรกของคณะทำงาน ภายใต้โครงการ พันธมิตรความร่วมมือระหว่าง ESCAP/ DEP/ APCD ในการติดตามการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ห้องประชุม ศพอ.  Flag Thailand Flag UN   
 • วันที่ 5 เมษายน : ศพอ. ร่วมกล่าวสุนทรพจน์และร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นการส่งเสริมสิทธิผู้พิการทางจิตสังคมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  Flag Thailand switzerland Flag India Flag Pakistan 
 • วันที่ 10 เมษายน : ศพอ. และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) จัดประชุมคณะทำงานในรูปแบบไฮบริดภายใต้โครงการ พันธมิตรความร่วมมือระหว่าง ESCAP/ DEP/ APCD ในการติดตามการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ณ ห้องประชุมกรม พก.  Flag Thailand Flag UN   
 • วันที่ 19 เมษายน : ศพอ. และ องค์การ JICA ร่วมจัดกิจกรรมการอบรมประเด็นความ      เสมอภาคของคนพิการ (Disability Equality Training - DET) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2024 ซึ่งเป็นการเน้นทักษะการเป็นผู้ดำเนินการอบรม (Facilitator Training-FT) Flag Japan Flag Thailand Flag Malaysia Flag of Bhutan China Papua new guinea Taiwan Singapore Haiti south africa flag Tunisia                    
 • วันที่ 19 – 21 เมษายน : ผู้แทน ศพอ. เข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" จัดโดย พก. ณ โรงแรมอีโค่ โคซี่ ฟร้อนบีช รีสอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  Flag Thailand  
 • วันที่ 23 เมษายน : พก. และ ศพอ. เข้าร่วมประชุมติดตามเครื่องมือเก็บข้อมูลการดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ภายใต้โครงการ พันธมิตรความร่วมมือระหว่าง ESCAP/ DEP/ APCD ในการติดตามการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ณ ห้องประชุม ศพอ. Flag Thailand Flag UN  
 • วันที่ 28 เมษายน : ผู้แทน APCD เข้าร่วมกิจกรรมระดมทุนของกลุ่มดาวเรือง (กลุ่มผู้พิทักษ์สิทธิ์คนพิการทางสติปัญญา) จัดโดยกลุ่มดาวเรือง Flag Thailand

ปฏิทินงาน เดือนมีนาคม 2567

 • วันที่ 1 มีนาคม : ศพอ. และ องค์การ JICA ร่วมจัดกิจกรรมการอบรมประเด็น ความเสมอภาคของคนพิการ (Disability Equality Training - DET) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2024 ซึ่งเป็นการเน้นทักษะการเป็นผู้ดำเนินการอบรม (Facilitator Training-FT) Flag Japan Flag Thailand Flag Malaysia Flag Bangladesh Flag of Bhutan China Papua new guinea Taiwan Singapore Haiti south africa flag Tunisia
 • วันที่ 5 มีนาคม : องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานประเทศไทย นำคณะเจ้าหน้าที่ระดับชาติจากประเทศอาเซียนเข้าศึกษาดูงาน ณ ศพอ. Flag Thailand Flag Japan 
 • วันที่ 6-8 มีนาคม : การฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการสู่การมีงานทำประจำปี 2567 (รอบปฐมนิเทศน์และคัดกรองผู้สมัคร) Flag Thailand  
 • วันที่ 7 มีนาคม : ศพอ. จัดกิจกรรมจบหลักสูตรการฝึกงานรวมถึงการนำเสนอผลงานของนักศึกษาฝึกงาน Flag Thailand  
 • วันที่ 7 มีนาคม : ศพอ. ต้อนรับคณะนักวิจัยโครงการพัฒนากรอบการสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม Flag Thailand   
 • วันที่ 8 – 10 มีนาคม : ศพอ. เข้าร่วมการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพแกนนำเมืองที่ไม่ทิ้งใคร ” ครั้งที่ 2 จัดโดยภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) กรุงเทพมหานคร Flag Thailand 
 • วันที่ 9 – 16 มีนาคม : ศพอ. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กลุ่มผู้ปกครองเด็กพิการชาวมองโกเลีย/Association of Parents with Differently-Abled Children (APDC) ในประเทศไทย  Flag Thailand Mongolian Flag UN     
 • วันที่ 11 มีนาคม – 3 กรกฎาคม : การฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการสู่การมีงานทำประจำปี 2567 (การฝึกปฏิบัติ)  Flag Thailand   
 • วันที่ 14 มีนาคม : ศพอ. แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานงานภาคประชาสังคม ที่สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Flag Thailand  
 • วันที่ 15 มีนาคม : แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เข้าศึกษาดูงาน ณ ศพอ. Flag Thailand   
 • วันที่ 15 มีนาคม : คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งชาติ (NIDIR) ประเทศกัมพูชา ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เข้าศึกษาดูงานที่ ศพอ. Flag Thailand  Combodia   
 • วันที่ 18 มีนาคม : ศพอ. ต้อนรับคณะจากกลุ่มบริษัทสวัสดิการจากจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น และหารือร่วมกันด้านความร่วมมือในอนาคต Flag Thailand Flag Japan   
 • วันที่ 18 มีนาคม : เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ในฐานะผู้พิทักษ์สิทธิ์พิการทางออทิสติกให้สัมภาษณ์ในรายการ เป็นกันเอง แลรายการ Oh I see อ๋อ! มันเป็นอย่างนี้นี่เอง Flag Thailand 
 • วันที่ 20 มีนาคม : อาสาสมัครญี่ปุ่น (JOCV) ของ ศพอ. รับเชิญเป็นผู้บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำหรับทุกคน" จัดโดย JICA Kansai และมูลนิธิ Osaka International House Foundation Flag Japan Flag Thailand   
 • วันที่ 21 มีนาคม : บุคลากร ศพอ. บรรยายพิเศษเรื่อง “สังคมและธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) Flag Thailand  
 • วันที่ 23 มีนาคม : เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจาก ศพอ. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เสรีภาพหรือเสรีพร่อง” ในวง “คนออฯ มีสิทธิไหมคะ” Flag Thailand 
 • วันที่ 26 มีนาคม : คณะผู้แทนจากสำนักงานความร่วมมือและประสานงานตุรกี (TIKA) กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประเทศตุรกี เยือน ศพอ. Flag Thailand Turkey 
 • วันที่ 26 มีนาคม : ผู้แทนจาก UNDP ประชุมร่วมกับ ศพอ.ที่ ศพอ. Flag Thailand Flag UN 
 • วันที่ 28 มีนาคม: นักศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เข้าเรียนรู้กิจกรรมงานของศพอ.  Flag Thailand 

ปฏิทินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2567

 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ : ผู้แทน APCD ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับประเด็นความพิการและการพัฒนา  Flag Japan Flag Thailand    
 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ : โรงเรียนสมาคมไทย – ญี่ปุ่น มาร่วมกิจกรรม workshop ทำขนมปังยามาซากิที่ APCD Flag Thailand Flag Japan    
 • วันที่ 7 กุมภาพันธ์ : ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. เข้าคารวะอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  Flag Thailand   
 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ : ศาสตราจารย์ คาซูโอะ คุโรดะ อาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัยสำหรับเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยวาเซดะ เยี่ยมชม ศพอ.  Flag Thailand    
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ : พิธีเปิดอย่างเป็นทางการร้านกาแฟและเบเกอรี่ “ร้านบัวแก้ว บรูว์” โดย ศพอ. ณ กระทรวงการต่างประเทศ  Flag Thailand Flag Japan   
 • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ : ศพอ. จัดอบรมภายในเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เรื่องข้อมูลสถิติด้านคนพิการ ณ สำนักงาน ศพอ. Flag Thailand Flag Japan    
 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ : คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย โตโย ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมด้านการพัฒนาที่คนพิการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาคที่ ศพอ.  Flag Thailand Flag Japan   
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ : ศพอ. จัดหลักสูตร “การจ้างงานที่คนพิการมีส่วนร่วม” ด้านการสนับสนุนการจ้างงาน และผู้ฝึกสอนงาน ครั้งแรกผ่านระบบออนไลน์ Flag ThailandFlag Japan Flag Bangladesh Flag of Bhutan  Cambodia Flag of Fiji  Flag Myanmar Flag Philippines sudan Vietnam Ethiopia Uganda                         
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ : เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จาก ศพอ.เป็นวิทยากรที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Flag Thailand 
 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม : ศพอ. ร่วมจัดและอำนวยความสะดวกให้ผู้แทนจากองค์กรคนพิการนานาชาติเกาหลี (DPI Korea) เยือนประเทศไทยเพื่อพบปะกับองค์กรภาคีในการดำเนินงานตามปฏิญญาจาการ์ตา ณ กรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย Flag Thailand  Flag of Korea
 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ : คณะศิษย์เก่าและผู้แทนจากโครงการผู้นำเยาวชนหลักสูตร “สนับสนุนผู้พิการ 2023” ภายใต้สมาคมศิษย์เก่า JICA แห่งประเทศไทย (JAAT) เข้าศึกษาดูงาน ณ ศพอ. Flag Thailand Flag Japan

ปฏิทินงาน เดือนมกราคม 2567

 • วันที่ 9 มกราคม : มหาวิทยาลัยเดลาแวร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาพาคณะนักศึกษาเยี่ยมชมการทำงาน ศพอ.  Flag Thailand Flag US   
 • วันที่ 15 – 26 มกราคม : การฝึกอบรมหลักสูตร การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม การฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้าอบรมจากประเทศที่สาม (TCTP) : หลักสูตรหัวข้อที่ 3  Flag Thailand Flag Japan Flag UN Cambodia Flag Indonesia Flag Lao PDR  Flag Myanmar  Flag Philippines Flag Vietnam      
 • วันที่ 18 มกราคม : คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่่ปุ่น และเจ้าหน้าที่จาก JICA Thailand Office มาร่วมกิจกรรม workshop ทำขนมปังยามาซากิที่ APCD  Flag Thailand Flag Japan

ปฏิทินงาน เดือนธันวาคม 2566

 • วันที่ 1 ธันวาคม : นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหาร APCD) เข้าร่วมพิธีงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  Flag Thailand      
 • วันที่ 4 ธันวาคม : นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร APCD ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า) ประเทศไทย  Flag Thailand Flag Japan     
 • วันที่ 4 – 5 ธันวาคม : APCD เข้าร่วมและนำเสนอความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) เพื่อปรึกษาหารือในระดับภูมิภาคประจำปี 2023 เรื่องการทบทวนความคืบหน้าของแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568  Flag Thailand   
 • วันที่ 7 ธันวาคม : นายพิรุณ ลายสมิต กรรมการบริหาร APCD ให้การต้อนรับคณะผู้แทนนำโดย Ms. Julia Feeney รองหัวหน้าคณะผู้แทน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง APCD และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย Flag Thailand flag of Australia
 • วันที่ 7 ธันวาคม : วิทยากรศพอ. ร่วมแชร์ความรู้ด้านการหลอมรวมความพิการในสถานประกอบการผ่านการอบรมเสริมศักยภาพภายในองค์กรออนไลน์ ณ สำนักงานบริการโครงการแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชีย. Flag UN Flag Thailand
 • วันที่ 7 – 8 ธันวาคม : ศพอ. ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิก จัดโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและสถาบันสิ่งแวดล้อมสตอกโฮล์ม ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย. Flag UN Flag Thailand     
 • วันที่ 8 ธันวาคม : ศพอ. ร่วมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ ครั้งที่ 7 จัดโดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์ ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  Flag Thailand
 • วันที่ 13 ธันวาคม : วิทยากรศพอ. เป็นวิทยากรความเสมอภาคด้านความพิการและการหลอมรวมคนพิการในสถานประกอบการผ่านการอบรมเสริมศักยภาพภายในองค์กรระดับภูมิภาค จัดโดยสำนักงานระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โครงการอาหารโลก ณ Vie Hotel กรุงเทพ ประเทศไทย Flag UN Flag Thailand  

ปฏิทินงาน เดือนพฤศจิกายน 2566

 • 18 ตุลาคมและวันที่1 พฤศจิกายน : ทีมงานจากฝ่ายพัฒนาชุมชนร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานโนบายสังคมและการพัฒนา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Flag Thailand    
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน : "รายการโทรทัศน์ Dohiru: การร่วมมือระหว่าง JICA และ APCD สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข" สัมภาษณ์ Mr. SUZUKI Kazuya หัวหน้าผู้แทนองค์การ JICA  Flag Thailand Flag Japan     
 • วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน : ผู้แทน ศพอ. เข้าร่วมการประชุม คณะทำงานว่าด้วยทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ณ ตึกประชุม UNCC กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยFlag UN Flag Thailand
 • วันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน : ศพอ. ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดเชียงราย เพื่อสำรวจสถานที่การจัดอบรมโครงการ TCTP หลักสูตรปีที่ 3 และร่วมเป็นวิทยากรดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการลดความเสี่ยงด้านภัยภิบัติ จัดโดย กู๊ดเนเบอร์สประเทศไทย  
 • วันที่ 13 พฤศจิกายน : ศพอ. แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์ COVID-19 ในการประชุม ASEAN GO-NGO Forum on Social Welfare and Development ผ่านระบบออนไลน์ Flag Asean Flag Vietnam Flag Thailand        
 • วันที่ 15 พฤศจิกายน : ผู้แทนมหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์เยือน ศพอ. เพื่อหารือความร่วมมือในอนาคตด้านหลักสูตรการฝึกงานในประเทศไทย ณ ศพอ. Flag Thailand singapore flag
 • วันที่ 16 พฤศจิกายน : ศพอ. และองค์การ JICA ร่วมมือจัดการประชุมองค์กรภาคีความร่วมมือครั้งที่ 2 เพื่อหารือด้านการพัฒนาโดยคนพิการมีส่วนร่วมในเอเชียและแปซิฟิก ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ ศพอ.  Flag Thailand Flag Japan Flag UN    
 • วันที่ 17 พฤศจิกายน : ศพอ. ร่วมเฉลิมฉลองวันอาสาสมัครสากลปี 2023 จัดโดยสำนักงานโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNV) ที่ ศพอ. Flag UN Flag Thailand   
 • วันที่ 23 พฤศจิกายน : ศพอ. ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเสวนาการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 “เมืองอัจฉริยะเพื่อคนทั้งมวล” ส่งเสริมทุกคนมีส่วนร่วมและพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  Flag Thailand Flag Japan      
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน : ศพอ. ร่วมเฉลิมฉลองวันอาสาสมัครสากลปี 2566 จัดโดยสำนักงานโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNV) ที่ศูนย์ประชุมของสหประชาชาติ กรุงเทพฯ Flag UN Flag Thailand
 • วันที่ 26 พฤศจิกายน- 9 ธันวาคม : ผู้แทน ศพอ. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Knowledge Co-Creation Program สำหรับผู้นำเยาวชน เรื่อง "การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ” จัดโดย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ณ เมืองเซนได จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น Flag Japan Flag Thailand   
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม : ศพอ. เข้าร่วมการประชุม Disabled People International Korea Assembly for Persons with Disabilities ครั้งที่ 16 และการประชุม Asia-Pacific International Conference for the Promotion of Cultural Exchange and Enjoyment Rights for Persons with Disabilities Flag of Korea Flag Thai
 • วันที่ 30 พฤศจิกายน : นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ให้การต้อนรับ           นายนาคาซาวะ เคอิจิโระ ผู้ช่วยพิเศษประธานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) Flag Thailand Flag Japan     

ปฏิทินงาน เดือนตุลาคม 2566

 • วันที่ 6 ตุลาคม : รายการโทรทัศน์ "ดูให้รู้" ออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส มาถ่ายทำที่ APCD เพื่อโปรโมตโครงการ APCD 60+ Plus (ธุรกิจที่คนพิการมีส่่วนร่วม) ที่ APCD 60+ Plus Bakery & Café  Flag Thailand Flag Japan  
 • วันที่ 8 ตุลาคม : ศพอ. รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม “ความหลากหลายทางสังคมและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบาง" จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย  Flag Thailand 
 • วันที่ 10 ตุลาคม : โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงานที่ ศพอ. Flag Thailand 
 • วันที่ 11 ตุลาคม : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานที่ ศพอ. Flag Thailand
 • วันที่ 18 ตุลาคม : ผู้แทนจาก The St. Catherine University ภาคีเครือข่ายของ World Endeavors สำนักงานในไทย เยือน ศพอ. เพื่อหารือความร่วมมือด้านหลักสูตรการฝึกงาน  Flag Thailand Flag US
 • วันที่ 18 ตุลาคม : ศพอ. รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของการบริหารจัดการเวลา" จัดโดย ภาควิชานโยบายสังคมและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Flag Thailand

ปฏิทินงาน เดือนกันยายน 2566

 • วันที่ 1 กันยายน : โครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UN Volunteer ) เยี่ยมชม APCD หารือความร่วมมือจัดงานวันอาสาสมัครสากล 2023 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 กรุงเทพฯ ประเทศไทย  Flag Thailand Flag UN    
 • วันที่ 3 - 4 กันยายน : ศพอ. เข้าร่วมการบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องจริยธรรมในการดูแล การพึ่งพาซึ่งกันและกัน ความหลากหลาย และความยุติธรรมเพื่อคนพิการ จัดโดย Japan Foundation ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย Flag Japan Flag Thailand   
 • วันที่ 4 กันยายน : คณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Nagoya Gakuin เข้าเยี่ยมชม ศพอ. Flag Thailand Flag Japan     
 • วันที่ 5 กันยายน : คณะชาวญี่ปุ่นจาก องค์กร Nogezaka Glocal เข้าศึกษาเยี่ยมชมงาน ศพอ. Flag Thailand Flag Japan    
 • วันที่ 7-8 กันยายน : ศพอ. ร่วมสนับสนุน มูลนิธิดุลภาทร ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และทำแผนปฏิบัติการ ที่จังหวัดเชียงใหม่ Flag Thailand   
 • วันที่ 9 กันยายน : APCD และ JICA ในความร่วมมือกับ DET Forum เสริมสร้างศักยภาพวิทยากรกระบวนการฝึกอบรมความเสมอภาคของคนพิการ ครั้งที่ 5 Flag Thailand Flag Japan    
 • วันที่ 11-13 กันยายน : ศพอ. และผู้แทนภาคประชาสังคมไทย ร่วมการแข็งขันกีฬากอล์ฟคนพิการนานาชาติ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จัดโดยสมาคมคนพิการทางร่างกายเกาหลี (KAPPD) Flag of Korea Flag Thai    
 • วันที่ 15 กันยายน : ผู้พิทักษ์สิทธิ์พิการทางออทิสติกเจ้าหน้าที่ ศพอ. รับเชิญเป็น Keynote Speech ในงานสัมมนา Bangkok ServICE ประจำปีครั้งที่ 13 จัดโดยโรงเรียน NIST International School Flag Thai  
 • วันที่ 19 กันยายน : ศพอ. รับมอบอาสาสมัครญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร  Flag Thai  Flag Japan   
 • วันที่ 21 กันยายน : ศพอ. เยือนสำนักงาน Steps เพื่อหารือและร่วมพัฒนาแผนกิจกรรมใหม่ๆ ณ Steps community กรุงเทพมหานคร Flag Thai 
 • วันที่ 26 กันยายน : ศพอ. ร่วมกิจกรรมเวที “เสียงจากคนพิการเส้นเลือดฝอยกรุงเทพมหานคร” ณ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร Flag Thai
 • วันที่ 27 กันยายน : รายการ "อร่อยเลิศกับคุณหรีด" ได้มาถ่ายทำและสัมภาษณ์ นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร APCD ที่ร้าน APCD 60+ Plus kitchen ซึ่งสนับสนุนโดย CP ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม  Flag Thai
 • วันที่ 27 กันยายน : ผู้แทนจาก องค์กรคนพิการนานาชาติเกาหลี (DPI Korea) เยือน APCD เพื่อหารือด้านความร่วมมือ ณ ศพอ.  Flag Thai  Flag of Korea 
 • วันที่ 28 กันยายน : คณะจากมูลนิธิ Abilis เข้าศึกษาดูงานที่ ศพอ. โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมการสัมมนาดูงานในระดับภูมิภาคของ มูลนิธิ Abilis ในประเทศไทย Flag Thai Finland Flag Flag Myanmar Nepal Flag  Tajikistan Flag Flag Vietnam

ปฏิทินงาน เดือนสิงหาคม 2566

 • วันที่ 5 สิงหาคม : ศพอ. และ JICA ร่วมจัดกิจกรรมการอบรม เรื่อง "ความเสมอภาคของคนพิการ" (Disability Equality Training - DET) ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการเน้นทักษะการเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม (Facilitator Training-FT) Flag Japan Flag Thailand 
 • วันที่ 6-12 สิงหาคม : ภารกิจ ศพอ. ไปเกาหลีใต้เพื่อร่วมการประชุม “Busan World Disability Conference” ครั้งที่ 12 จัดโดย Disabled Peoples International (DPI)-Korea ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ Flag of Korea Flag Thai    
 • วันที่ 8 สิงหาคม : คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู อาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่ JICA สำนักงานในประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานที่ ศพอ.  Flag Japan Flag Thailand    
 • วันที่ 11 สิงหาคม : ศพอ. นำเสนองาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DRR) สำหรับทุกคน ในงาน ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่ 16 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  Flag Thailand 
 • วันที่ 17 – 18 สิงหาคม : ผู้แทน ศพอ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการดำเนินงานแผนแม่บทอาเซียน พศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)  Flag Thailand
 • วันที่ 18 สิงหาคม : การประชุมหารือครั้งสําคัญระหว่าง ศพอ. และ มูลนิธิญี่ปุ่น (JF) เพื่อความร่วมมือในอนาคตด้านการพัฒนาที่คนพิการมีส่วนร่วม Flag Thailand Flag Japan 
 • วันที่ 21 สิงหาคม : การฝึกอบรมความเสมอภาคของคนพิการ ณ สำนักงาน ศพอ. โดยเป็นการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรกระบวนการ  Flag Thailand Flag Japan
 • วันที่ 21 สิงหาคม : การประชุมหารือร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน          พระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อผลิตอนิเมชั่นเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม ในรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกล กรุงเทพฯ   Flag Thailand
 • วันที่ 23 สิงหาคม : สถาบันนอสซัล มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ศพอ. เกี่ยวกับความก้าวหน้าในงานพัฒนาด้านคนพิการ  flag of Australia Flag Thailand   
 • วันที่ 24 สิงหาคม : ศพอ. ร่วมแสดงนิทรรศการ TICA Connect ครั้งที่ 8 จัดโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานครฯ  Flag Thailand 
 • วันที่ 24 สิงหาคม : ศพอ. ร่วมเป็นหนึ่งในผู้นำเสนอในงานสัมมนานานาชาติ เรื่อง การลดความสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  Flag Japan Flag Thailand   
 • วันที่ 26 สิงหาคม : ศพอ. เข้าร่วมและนำเสนอในงานครบรอบ 10 ปีเครือข่ายออทิสติกเวียดนาม ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม Flag Vietnam Flag Thailand Flag Indonesia Flag Japan Flag Malaysia Flag Philippines           
 • วันที่ 28 สิงหาคม : ศพอ. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ครั้งที่ 1/2566 ที่จัดโดยกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล  Flag Thailand 
 • วันที่ 28 สิงหาคม : ศพอ. เข้าร่วมประชุมระหว่าง คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กับ องค์กรภาคประชาสังคม ที่โรงแรม Vie กรุงเทพฯ Flag Thailand 
 • วันที่ 29 สิงหาคม : ศพอ. ให้สัมภาษณ์ในกิจกรรมงานประเมินผล การสนับสนุนด้านการพัฒนาของประเทศญี่ปุ่น ณ ตึกอำนวยการบริหาร ศพอ.  Flag Thailand Flag Japan
 • วันที่ 31 สิงหาคม : ผู้แทน ศพอ. ในฐานะวิทยากรรับเชิญร่วมให้ความรู้และแบ่งปันเรื่อง “การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม” แก่คณะครู ณ จังหวัดสุพรรณบุรี Flag Thailand

ปฏิทินงาน เดือนกรกฎาคม 2566

 • วันที่ 3 กรกฎาคม : ผู้แทนจากศพอ. และ JICA ได้ทำการเยี่ยมชมสถานีไทยพีบีเอส (Thai PBS) สถาบันกระจายสื่อสารของสาธารณชนในประเทศไทย Flag Thailand 
 • วันที่ 7 กรกฎาคม : ศพอ. จัดกิจกรรมจบหลักสูตรการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน สำหรับMs. Elizabeth Johns จากประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกันนี้ ได้เชิญให้นักศึกษาฝึกงานนำเสนองาน และประเด็นเพื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถแก่บุคลากร  Flag Thailand Flag US
 • วันที่ 10 – 21 กรกฎาคม : หลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (TCTP) เรื่อง การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยคนพิการมีส่วนร่วม (DiDRR) คอร์สที่ 2 โดยความร่วมมือกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)  Flag Thailand Flag Japan Cambodia Flag Indonesia Flag Lao PDR  Flag Myanmar  Flag Philippines Flag Vietnam Flag UN flag of Australia
 • วันที่ 15 กรกฎาคม : ศพอ. และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) โดยความร่วมมือกับ DET Forum จัดการอบรมออนไลน์สำหรับ DET Facilitator ครั้งที่ 3 เรื่อง "ความเสมอภาคของคนพิการ" (Disability Equality Training - DET) Flag Japan Flag Thailand
 • วันที่ 17 กรกฎาคม : คุณกฤษณะ ละไล พิธีกรรายการ "กฤษณะทัวร์ยกล้อ" สัมภาษณ์ ดร. เตช บุนนาค ประธานกรรมการมูลนิธิ ศพอ. ที่ร้าน APCD 60+ Plus Bakery & Yamazaki สาขาสภากาชาดไทย Flag Thailand 
 • วันที่ 19 กรกฎาคม : ศพอ. ได้จัดสัมมนาฝึกอบรมเรื่อง "ความเข้าใจลูกค้าและเพื่อนร่วมงานที่มีความพิการ" ขึ้นที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ Flag Thailand 
 • วันที่ 21 กรกฎาคม : นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. เข้าร่วมการกิจกรรมและรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการ พร้อมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ Flag Thailand 

ปฏิทินงาน เดือนมิถุนายน 2566

 • วันที่ 2 มิถุนายน : ศพอ. จัดการอบรมภายในให้แก่บุคคลากรเพื่อสร้างเสริมทักษะ และศักยภาพทีมงาน  Flag Thailand
 • วันที่ 2 มิถุนายน : ผู้แทน ศพอ. ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนออนไลน์ จัดโดย Inclusion International  flag icon Flag Thailand  
 • วันที่ 6 มิถุนายน : คณะนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศพอ. Flag Thailand
 • วันที่ 13 มิถุนายน : กิจกรรมการอบรมภายในให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างเสริมความรู้ ทักษะความสามารถ ในหัวข้อ สถานการณ์คนพิการในประเทศจีน นำเสนอโดยนางสาว Kaki Feng นักศึกษาฝึกงานชาวจีน Flag china Flag Thailand  
 • วันที่ 24 มิถุนายน : ศพอ. และ JICA ร่วมจัดกิจกรรมการอบรม เรื่อง "ความเสมอภาคของคนพิการ" (Disability Equality Training - DET) ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการเน้นทักษะการเป็นผู้ดำเนินการอบรม (Facilitator Training-FT)  Flag Japan Flag Thailand   
 • วันที่ 27 มิถุนายน : ศพอ. จัดกิจกรรมจบหลักสูตรการฝึกงานของผู้ฝึกงานออนไลน์  Flag Thailand Flag Japan   
 • วันที่ 28 – 30 มิถุนายน : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับ ศพอ. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มช่วยเหลือตนเองของคนพิการกลุ่มประเทศ ASEAN+3 ผ่านระบบ zoom และแบบพบปะโดยบุคคล ณ กรุงเทพมหานคร Flag Thailand
 • วันที่ 29 มิถุนายน : ดร. เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และ ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เปิดร้าน APCD 60+ Plus Café by YAMAZAKI สาขาสภากาชาดไทย  Flag Thailand Flag Japan  

ปฏิทินงาน เดือนพฤษภาคม 2566

 • วันที่ 3 พฤษภาคม : ศพอ. จัดกิจกรรมการอบรม “ความเสมอภาคของคนพิการและสังคม” แก่ผู้นำเยาวชนคนพิการและผู้ช่วยคนพิการ จัดโดยมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย Flag Thailand  
 • วันที่ 8 พฤษภาคม : การประชุมการหารือด้านความร่วมมือในเรื่องใหม่ๆ กับ Steps Community เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ คาเฟ่ของ Steps กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Flag Thailand   
 • วันที่ 13 พฤษภาคม : ศพอ. และ JICA ร่วมมือกันเปิดตัวการจัดการอบรมออนไลน์ครั้งแรก เรื่อง "ความเสมอภาคของคนพิการ" (Disability Equality Training - DET) Flag Japan Flag Thailand    
 • วันที่ 18 พฤษภาคม : อีกความร่วมมือระหว่างศพอ. และมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย กับการจัดการอบรม “ความเสมอภาคของคนพิการ” (Disability Equality Training: DET) แก่เครือข่ายคนพิการไทย Flag Thailand   
 • วันที่ 18 พฤษภาคม : ศพอ. ร่วมสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการกับกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบการติดตามและประเมินผลที่มุ่งผลสัมฤทธิ์แผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 : เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ กรุงเทพ ประเทศไทย Flag Thailand    
 • วันที่ 21 พฤษภาคม : คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ต้อนรับ ฯพณฯ ท่าน Tsewang C. Dorji รักษาการปลัดกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาศักยภาพ ราชอาณาจักรภูฏาน Flag Thailand Flag of Bhutan       
 • วันที่ 23 พฤษภาคม : ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมพิการที่สำเร็จการศึกษาในโครงการฝึกงานภาคปฏิบัติในโครงการ APCD 60+ พลัส (โครงการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม)การฝึกอบรมทักษะอาชีวศึกษาด้านธุรกิจการบริการ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ ประจำปี 2566 Flag Thailand    
 • วันที่ 25 พฤษภาคม : ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมคนพิการที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร APCD 60+ Plus ฝึกอาชีพคนพิการในโครงการธุรกิจด้านอาหาร (ขนมปัง บาริสต้า และการโรงแรม) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม ประจำปี 2566 Flag Thailand    
 • วันที่ 26 พฤษภาคม : ศพอ. และองค์การ JICA ร่วมมือจัดการประชุมองค์กรภาคีความร่วมมือ เพื่อหารือในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการในเอเชียและแปซิฟิก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ ศพอ. ประเทศไทย  Flag Thailand Flag Japan Flag UN      
 • วันที่ 29 พฤษภาคม : ศพอ. รับเชิญเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ ความหลากหลายทางการเรียนรู้ ณ โรงเรียนนานาชาติ NIST ในหัวข้อความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความหลากหลาย และความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Justice, Equity, Diversity, Inclusivity: JEDI) Flag Thailand   
 • วันที่ 30 พฤษภาคม : คณะนักศึกษาจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เข้าศึกษาดูงานที่ ศพอ. Flag Thailand 

ปฏิทินงาน เดือนเมษายน 2566

 • วันที่ 3 เมษายน : Peace Corps Thailand ฉลองครบรอบ 60 ปีของความร่วมมือกับประเทศไทยและต้อนรับอาสาสมัครใหม่ ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย  Flag US Flag Thailand
 • วันที่ 3 เมษายน : นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวเปิดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติช่วงเวลา 2 เดือน สำหรับผู้เข้าอบรมที่มีความพิการจาก ศพอ. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  Flag Thailand
 • วันที่ 4 เมษายน : การเยี่ยมชมและเรียนรู้การพัฒนาชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมของคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย  Flag Thailand
 • วันที่ 5 เมษายน : การนำเสนอสิ้นสุดการฝึกงานและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาฝึกงาน ศพอ.ประจำปี 2566  Flag Thailand
 • วันที่ 10 เมษายน : ศพอ. และโรงเรียนนิติศาสตร์จิกมี ซิงเย วังชุก จากราชอาณาจักรภูฏาน ร่วมหารือกับภาควิชานโยบายสังคมและการพัฒนา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหัวข้อกฎหมายคนพิการในประเทศไทย กรุงเทพ ประเทศไทย Flag Thailand Flag of Bhutan  
 • วันที่ 17 เมษายน : อาจารย์ Kevin Cook อาจารย์ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาฝึกงานในหัวข้อ "ธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม" โดยมีผู้แทนจาก ศพอ. เข้าร่วมและบรรยาย Flag Thailand
 • วันที่ 19 เมษายน : การเยี่ยมชมและเรียนรู้การก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคของ Pacific Disability Forum กรุงเทพ ประเทศไทย  Flag Thailand Flag of Fiji  
 • วันที่ 25 เมษายน : คณะจาก JICA สำนักงานใหญ่ได้เยือนและพบปะผู้แทน ศพอ. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของตึกอำนวยการ ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย  Flag Thailand Flag Japan  
 • วันที่ 28 เมษายน : ศพอ. จัดกิจกรรมการสำเร็จการฝึกงานสำหรับนักศึกษาฝึกงานหลักสูตรออนไลน์จากประเทศจีน Flag Thailand Flag china

ปฏิทินงาน เดือนมีนาคม 2566

 • วันที่ 2 มีนาคม : นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศและภูมิภาค ณ ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย Flag Thailand
 • วันที่ 3 มีนาคม : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ฝึกงาน ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับฟังข้อมูลและเรียนรู้ที่ ศพอ. Flag Thailand
 • วันที่ 8 มีนาคม : การบรรยายสรุปสำหรับการอบรมความเสมอภาคของคนพิการ  Flag Thailand Flag Japan Flag US             
 • วันที่ 13-18 มีนาคม : ศพอ. ได้ไปร่วมจัดงาน Asia-Pacific Community-based Inclusive Development Congress (5th AP CBID Congress) ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา CambodiaFlag Thailand
 • วันที่ 14 มีนาคม : ศพอ. และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นร่วมส่งเสริมการอบรมความเสมอภาคของคนพิการในกิจกรรมก่อนการประชุมใหญ่ Asia-Pacific Community-based Inclusive Development Congress (5th AP CBID Congress) ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  Flag Japan Cambodia Flag Thailand      
 • วันที่ 15-16 มีนาคม : ศพอ.เข้าร่วมงาน UN Women Regional Dialogue on COVID-19 Recovery, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย Flag Japan Flag UN  Flag Asean Flag Bangladesh Cambodia Flag Indonesia Flag Lao PDR  Flag Myanmar  Flag Philippines Flag Thailand Flag Vietnam                        
 • วันที่ 17 มีนาคม : คณะผู้บริหารช่องไทยพีบีเอส นายประวิทย์ คงขวัญรัตนา ผู้จัดการ นายเชิดพงษ์ ศรีสุธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวสุดาวดี เพชรสม ผู้ประสานงานอาวุโส เยี่ยมชม ศพอ. Flag Thailand 
 • วันที่ 20 มีนาคม : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (NBT) ให้การสนับสนุน ศพอ.เพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์ APCD 60+ Bakery & Café Flag Thailand 
 • วันที่ 24 มีนาคม : ศพอ. ร่วมสนับสนุนงาน Global Symposium ส่งเสริมเดือนแห่งงานด้านสังคมสงเคราะห์และวันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี 2566 ที่โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม กรุงเทพฯ  Flag Asean Flag Thailand   
 • วันที่ 27 มีนาคม : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดองค์ความรู้ด้านสิทธิสวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงานคนพิการในต่างประเทศ และการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานคนพิการไทยในต่างประเทศ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร Flag Thailand
 • วันที่ 28 มีนาคม : การฝึกอบรมความเสมอภาคของคนพิการ (DET) ที่จัดให้กับผู้นำ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระ (TILC) โดย ศพอ. ณ ตึกอบรม ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย Flag Thailand
 • วันที่ 28 มีนาคม : นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าฯ กทม. และคณะผู้ว่าฯ เยี่ยมชม กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพคนพิการ ณ ศพอ. Flag Thailand
 • วันที่ 29 มีนาคม : น้องธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์, คนพิการรุ่นใหม่และผู้มีอิทธิพลด้านสื่อออนไลน์เข้าเยี่ยมชมศพอ. เพื่อสนับสนุนโครงการ APCD 60+Plus Bakery & Café  Flag Thailand
 • วันที่ 30 มีนาคม : วิทยากรจากศพอ. และอดีตอาสาสมัคร Peace Corps ร่วมแบ่งปันประสปการณ์กับว่าที่อาสาสมัคร Peace Corps รุ่นใหม่ ณ สำนักงานเทศบาลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Flag Thailand Flag US

ปฏิทินงาน เดือนกุุมภาพันธ์ 2566

 • วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ : โครงการฝึกอบรมประเทศที่สาม (TCTP) 2022: “เสริมสร้างความเข้มแข็งในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการภูมิภาคอาเซียนมีส่วนร่วม” คอร์สแรกได้จัดในแบบพบปะ ณ กรุงเทพฯ และจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย  Flag Thailand Flag Japan Flag US Flag UN Cambodia Flag Indonesia Flag Lao PDR  Flag Myanmar  Flag Philippines Flag Vietnam
 • วันที่ 7 กุมภาพันธ์ : นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ให้การต้อนรับภริยาเอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทย YBhg. Datin Catherina เยี่ยมชมกิจกรรมการทำงานและฝึกงานของคนพิการที่ ศพอ. Flag Thailand Flag Malaysia 
 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ : การต้อนรับ คณะภริยานายกรัฐมนตรีไทยและคณะภริยานายกรัฐมนตรีมาเลเซีย โดยคุณหญิงนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี นำ ดาโดะ เซอรี ดร.วัน อาซีซะฮ์ บินดี วัน อิซมาอิล ภริยานายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เยือนมูลนิธิ ศพอ.  Flag Thailand Flag Malaysia   
 • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ : รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เยือนศพอ.เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  Flag Thailand 
 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ : Dr. Srinivas Tata ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมแห่งคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก (UNESCAP) พาคณะเข้าพบนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศพอ. Flag Thailand Flag UN    
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ : นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นำพันธมิตรความร่วมมือในประเทศไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก  Flag of Thailand flag of Australia Flag of France Flag of germany Flag of Japan Flag of Korea Flag of USA                  
 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ : การฝึกอบรมภายใน ศพอ. หัวข้อ "Google Workspaces and Basic Zoom's admin necessary tasks" ที่สํานักงาน ศพอ. กทม. ประเทศไทย Flag of Thailand
 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ : ศพอ. นําเสนองานแบบอย่างปฏิบัติที่ดีในงานประชุมใหญ่ โครงการ Zero Project 2023 ทางออนไลน์ Flag of Thailand Flag of Austria  
 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ : นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมดูงานด้าน ความรู้และงานด้านการพัฒนาคนที่มีส่วนร่วมของคนพิการในระดับประเทศและภูมิภาค Flag of Thailand

ปฏิทินงาน เดือนมกราคม 2566

 • วันที่ 11 มกราคม : ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เยี่ยมชมศพอ. เพื่อความร่วมมือในอนาคต เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 กรุงเทพฯ ประเทศไทย Flag of Thailand 
 • วันที่ 16 มกราคม : นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร APCD ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุสราญรมย์ Flag of Thailand 
 • วันที่ 17 มกราคม : อาจารย์และนักศึกษาโครงการ Thailand DIST/ENTR Winter 2023 ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยเดลาแวร์เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก Flag of Thailand  
 • วันที่ 20 มกราคม : นักเรียนและคณาจารย์จากโรงเรียนสมาคมไทย – ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและเข้าร่วมเวิร์คชอปการทำขนมปัง ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย Flag of Thailand Flag of Japan  
 • วันที่ 25 มกราคม : การฝึกทักษะอาชีพสำหรับคนพิการไทยสู่การมีงานทำ ปีที่ 8 ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย Flag of Thailand

ปฏิทินงาน เดือนธันวาคม 2565

 • วันที่ 5 – 9 ธันวาคม : ผู้แทน ศพอ. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระหว่างประเทศ เรื่อง "Empowering Persons with Disabilities Program" จัดโดย องค์กร Singapore Cooperation Program รัฐบาล ประเทศสิงคโปร์                           
 • วันที่ 8 ธันวาคม : ศพอ. ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองวันคนพิการสากลในรูปแบบไฮบริด ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพ ประเทศไทย   Flag UN Flag Thailand Australia Flag
 • วันที่ 13 ธันวาคม : องค์กรการจ้างงานคนพิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The Korea Employment Agency for Persons with Disabilities: KEAD) เยี่ยมชมโครงการธุรกิจเพื่อคนพิการ กรุงเทพฯ ประเทศไทย Flag Thailand Korea flag  
 • วันที่ 13 ธันวาคม : ศพอ. ร่วมสัมภาษณ์ออนไลน์นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ จาก Mapúa Institute of Technology at Laguna, Malayan College Laguna เพื่อประกอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีหัวข้อ “Self-sustaining Shelter for Abandoned Children with Down Syndrome”  Flag Thailand Flag Philippines   
 • วันที่ 15 ธันวาคม : งาน Friendly Design Expo ปี 2565 ที่ไบเทคบางนา Flag Thailand 
 • วันที่ 16 ธันวาคม : ดร. เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทยและประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD Foundation) เป็นประธานเปิดงาน Friendly Design Expo 2022 Flag Thailand
 • วันที่ 16 ธันวาคม : รองประธานอาวุโส องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น สำนักงานใหญ่ (JICA) เยี่ยมชมศพอ. เพื่อรับฟังความคืบหน้าด้านความร่วมมือในอนาคต กรุงเทพฯ ประเทศไทย Flag Thailand Flag Japan  
 • วันที่ 23 ธันวาคม : นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการในอนาคตและการทำงานร่วมกัน Flag Thailand

ปฏิทินงาน เดือนพฤศจิกายน 2565

 • วันที่ 6-8 พฤศจิกายน : การประชุมคณะกรรมการ ASEAN Autism Network ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย Flag Malaysia  Cambodia Flag Indonesia Flag Lao PDR  Flag Myanmar  Flag Philippines  Flag Thailand Flag Vietnam Flag Pakistan           
 • วันที่ 8 พฤศจิกายน : รายการข่าววันใหม่วาไรตี้ ออกอากาศทางช่อง ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เข้าถ่ายทำ คุณแซมมี่ คาโรลัส ผู้จัดการทั่วไปที่ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท และคุณมาซามิ อากิยาม่า (ประธานบริษัทยามาซากิ ประเทศไทย จำกัด) Flag Thailand
 • วันที่ 15 พฤศจิกายน : รายการข่าววันใหม่วาไรตี้ ออกอากาศทางช่อง ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เข้าถ่ายทำสัมภาษณ์ กรรณิการ์ ชินประสิทธิ์ชัย ตำแหน่ง SENIOR MARKETING DIRECTOR ที่ Black Canyon Flag Thailand 
 • วันที่ 15 พฤศจิกายน : การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศพอ. Flag Thailand
 • วันที่ 15-19 พฤศจิกายน : ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกโดยโครงการ APCD 60+ Plus Bakery & Chocolate Café ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ออกบูธ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)Flag Thailand 
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน : คณะสื่อมวลชนของกระทรวงการต่างประเทศ นำโดย นางสาวยาใจ บุนนาค เลขานุการเอก กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ติดตาม APCD ในฐานะพันธมิตรด้านการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย Flag Thailand
 • วันที่ วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม : กรมความร่วมือระหว่างประเทศ (TICA) ร่วมกับ ศพอ. และ มศว. จัดการศึกษาดูงานเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้แทนชาวมัลดีฟส์ด้านการศึกษาเรียนร่วม ณ กรุงเทพฯ และจังหวัด นครปฐม ประเทศไทย Flag Thailand Maldives Flag

ปฏิทินงาน เดือนตุลาคม 2565

 • วันที่ 3 ตุลาคม : ดร. เตช บุนนาค (ประธานมูลนิธิ APCD) ให้สัมภาษณ์สารคดีส่งเสริมการโครงการ APCD 60+ Plus (ธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม) เป็นการแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของโครงการวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจ้างงานที่ยั่งยืนของคนพิการที่ผ่านการอบรมจากโครงการ 60+ พลัส Flag Thailand 
 • วันที่ 5 ตุลาคม : ช่อง News1 ออกอากาศทางช่อง 26 ประเทศไทย เข้าถ่ายทำ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโครงการเอพีซีดี 60+ พลัส (ธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม) ที่ ร้าน APCD 60+ Plus Bakery & Café ทำเนียบรัฐบาล Flag Thailand 
 • วันที่ 7 ตุลาคม : รายการไทยแลนด์ทูเดย์ได้ไปสัมภาษณ์คุณแซมมี่ คาร์โรลอส ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมไฮแอท บางกอก สุขุมวิทและคณะทำงานในการจ้างงานคนพิการ Flag Thailand 
 • วันที่ 14 – 20 ตุลาคม : โปรแกรม JICA KCCP “Promotion of Social Participation of Persons with Disabilities through Sports (A)” จัดโดย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น ศูนย์โทโฮคุ ณ ศูนย์ฝึกอบรม ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย Flag Japan Flag Lao Flag Malaysia Flag Thailand Flag US Flag Uzbekistan         
 • วันที่ 16-22 ตุลาคม : ผู้อำนวยการบริหารและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน เดินทางไปปฏิบัติงานพัฒนาความร่วมมือ ที่กรุง Jakarta Flag UN Flag Indonesia Flag Thailand     
 • วันที่ 25 ตุลาคม : ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกโดยนายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหาร) ในฐานะหนึ่งใน APEC Communication Partners ร่วมงานเปิดตัว APEC Communication Partners  Flag Thailand

ปฏิทินงาน เดือนกันยายน 2565

 • วันที่ 1 กันยายน : การบันทึกเทปสารคดีของโครงการ 60+ Plus Project ของนักศึกษาฝึกงานปี 2565 ที่โรงแรมเซ็นทรา โดยกลุ่มเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ  Flag Thailand
 • วันที่ 2 กันยายน : ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เริ่มโครงการสื่อของสารคดีการจ้างงานคนพิการอย่างยั่งยืนโดยเน้นที่อดีตผู้ฝึกงานที่มีความพิการที่มองไม่เห็นที่จ้างโดย the Black Canyon (Thailand) Co., Ltd. Flag Thailand
 • วันที่ 4 กันยายน : กลุ่มผู้พิทักษ์สิทธิ์คนพิการทางปัญญา และครอบครัว (กลุ่มดาวเรือง) ได้เยี่ยมชมสวนที่สวยที่สุดที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  Flag Thailand
 • วันที่ 5 กันยายน : การบันทึกเทปสารคดีของโครงการ 60+ Plus Project ของนักศึกษาเก่าที่ผ่านหลักสูตร โดยได้รับการจ้างงานที่โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit  Flag Thailand 
 • วันที่ 5 กันยายน : ศพอ. แนะนําตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการ และกีฬาที่เด็กพิการมีส่วนร่วม จัดโดยมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Flag Thailand
 • วันที่ 6-8 กันยายน : ศพอ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนาสังคมของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเซียและแปซิฟิก ครั้งที่ 7 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ประเทศไทย Flag UN Flag Thailand  
 • วันที่ 7 กันยายน : ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมพิการที่สำเร็จการศึกษาในโครงการฝึกงานภาคปฏิบัติในโครงการ APCD 60+ พลัส (โครงการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม)การฝึกอบรมทักษะอาชีวศึกษาด้านธุรกิจการบริการ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ ประจำปี 2565 Flag Thailand   
 • วันที่ 9 กันยายน : ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมคนพิการที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร APCD 60+ Plus ฝึกอาชีพคนพิการในโครงการธุรกิจด้านอาหาร (ขนมปัง บาริสต้า และการโรงแรม) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 Flag Thailand   
 • วันที่ 12 - 14 กันยายน : ศพอ. จัดแสดงนิทรรศการด้านความร่วมมือ South-South Cooperation ที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในสังคม ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (UNCC) ในงาน Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Flag UN Flag Thailand    
 • วันที่ 15 กันยายน : คณะทำงานจากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ ผลลัพธ์ที่เกิดการทำงานในแนวทางธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม  Flag Thailand  
 • วันที่ 16 กันยายน : ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ 60+พลัส การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพสำหรับคนพิการหรือธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม Flag Thailand  
 • วันที่ 19 กันยายน : โครงการทำสารคดีด้านฝึกอาชีพอย่างยั่งยืนของโครงการ 60+พลัสฝึกอาชีพคนพิการ (ธุรกิจที่มีคนพิการมีส่วนร่วม)   Flag Thailand  
 • วันที่ 20 กันยายน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา พร้อมกับนักเรียนที่มีความพิการและผู้ปกครองได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก  Flag Thailand     
 • วันที่ 22 กันยายน : รายการ "Thailand Today" ได้เข้าเยี่ยมชม APCD และสัมภาษณ์คุณพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหาร APCD)  Flag Thailand   
 • วันที่ 22 กันยายน : รายการทีวี “อร่อยเลิศกับคุณหรีด” ครัวเข้าเยี่ยมชมและถ่ายทำที่ APCD Kitchen Flag Thailand  
  วันที่ 22 กันยายน : การอบรมความเสมอภาคของคนพิการ (Disability Equality Training: DET) จัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ซึ่งจัดโดยองค์กรโครงการอาหารโลก (World Food Program: WFP)  Flag UN Flag Thailand   
 • วันที่ 23 กันยายน : มูลนิธิออทิสติกอินโดนีเซียจัดการสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับ Job Coach โดยมีการนำเสนอจาก ศพอ. Flag Indonesia Flag US Flag Thailand      
 • วันที่ 30 กันยายน : นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารAPCD) เยี่ยมชมร้านกาแฟชื่อ“จอย ออฟ ไลฟ์” Flag Thailand  
 • วันที่ 30 กันยายน : สํานักเลขาธิการเครือข่ายอาเซียนออทิสติก  อินโดนีเซีย จัดการประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมการจัดการประชุม การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 5 Flag Indonesia Flag Malaysia Cambodia Flag Lao PDR Flag Philippines Flag Thailand Flag Vietnam Flag Mongolia

ปฏิทินงาน เดือนสิงหาคม 2565

 • วันที่ 2 สิงหาคม : ศพอ. เข้าร่วมงานเสวนารูปแบบไฮบริด “Indonesia-Japan Roundtable Discussion on Developmental Disorder” จัดโดย LSPR Institute of Communication and Business กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  Flag Indonesia Flag Japan Flag Philippines Flag Vietnam Flag Thailand        
 • วันที่ 4 สิงหาคม : คณะนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2565 และข้าราชการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก Flag Thailand Flag Japan
 • วันที่ 5 สิงหาคม : นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) นำคณะเข้าเยี่ยมชม บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด สำนักงานใหญ่  Flag UN Flag Japan Italy Flag Flag Thailand  
 • วันที่ 5 สิงหาคม : คณะเยี่ยมชมจากญี่ปุ่นและอิตาลีทำงานกับกลุ่มผู้บกพร่องทางจิตเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย Flag Thailand      
 • วันที่ 8 สิงหาคม : คณะจากหอการค้าไทย-อิสราเอลเยี่ยมชม ศพอ.Flag Thailand    
 • วันที่ 9-11 สิงหาคม : ผู้แทน ศพอ.เดินทางไปกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อประสานงานการจัดการประชุม Asia-Pacific Community-based Inclusive Development Congress ครั้งที่ 5 และสำรวจความต้องการความร่วมมือการพัฒนาผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา Flag Thailand Cambodia   
 • วันที่ 10 สิงหาคม : นาย Dmitry Frischin รองผู้จัดการประจำภูมิภาคของ UN Volunteer นำทีมอาสาสมัครแห่งองค์การสหประชาติเข้าเยี่ยมชม APCD Flag UN Flag Thailand 
 • วันที่ 19 สิงหาคม : คณะทำงานด้านคนพิการของกรุงเทพมหานครเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเชียและแปซิฟิก Flag Thailand     
 • วันที่ 22 - 26 สิงหาคม : ภารกิจของประเทศไทย ณ สาธารณรัฐมัลดีฟส์เพื่อติดตามผล และประเมินความต้องการในการพัฒนาการเรียนร่วม ณ กรุงมาเล สาธารณรัฐมัลดีฟส์ Flag Thailand Maldives Flag   
 • วันที่ 25 สิงหาคม : สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารสื่อสารนำคณะเยือนศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) Flag Thailand 
 • วันที่ 29 สิงหาคม : APCD ได้เริ่มทำโครงการสื่อสารคดีการจ้างงานของผู้พิการอย่างยั่งยืน ซึ่งได้มุ่งไปที่กลุ่มผู้รับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้มีความพิการที่มองไม่เห็น (เช่น บุคคลออทิสติก) Flag Thailand 
 • วันที่ 30 สิงหาคม : รายการสุขแบบไทย ใจพอเพียง ออกอากาศทาง ททบ. 5 มาถ่ายทำ ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก Flag Thailand 

ปฏิทินงาน เดือนกรกฎาคม 2565

 • วันที่ 3 กรกฎาคม : กิจกรรมติดตามผลโครงการความร่วมมือกับ ESCAP "ปกป้องและส่งเสริมคนพิการทางสติปัญญาในประเทศไทยในสถานการณ์โควิด-19" Flag Thailand Flag UN 
 • วันที่ 4 กรกฎาคม : นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าเยี่ยมชมโครงการ 60+ พลัส Flag Thailand  
 • วันที่ 5 กรกฎาคม : ช่องสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกเพื่อถ่ายทำ “โครงการ 60+พลัสฝึกอาชีพคนพิการเพื่อความยั่งยืน” โครงการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม (APCD Disability-Inclusive Business (DIB) Flag Thailand     
 • วันที่ 6 กรกฎาคม : รายการโทรทัศน์ “รายการเป็นกันเอง” เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก Flag Thailand    
 • วันที่ 8 กรกฎาคม : ศาสตราจารย์ Jun Nakagawa คณะกฎหมายร่วมสมัย มหาวิทยาลัย Tokyo Keizai (มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งโตเกียว) เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก โครงการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม Disability-Inclusive Business (DIB) Flag Thailand Flag Japan   
 • วันที่ 12 – 15 กรกฎาคม : ศพอ. ได้รับเชิญไปนำเสนอกิจกรรมธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วมในงานประชุมนานาชาติเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการทางสติปัญญาและพิการด้านการพัฒนาจัดโดยองค์กรคนพิการระหว่างประเทศเกาหลี (DPI- Korea)  Australia Flag Korea flag Flag Japan Flag Lao PDR Flag Thailand         
 • วันที่ 22 กรกฎาคม : คุณพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการในการส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ" Flag UN Flag Thailand   
 • วันที่ 23 - 29 กรกฎาคม : ศพอ. ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ดำเนินการอบรมประเทศที่สาม (TCTP) การเสริมสร้างศักยภาพการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม (DIDRR) ในภูมิภาคอาเซียนCambodia Flag Indonesia Flag Lao PDR Flag Malaysia Flag Myanmar Flag Philippines Flag Vietnam Flag Thailand Flag Japan Flag Pakistan Flag UN                      
 • วันที่ 25 กรกฎาคม : คุณอรรจน์ วิสุทธิถาวรวงศ์ ผู้จัดการ-กิจการเพื่อสังคม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)/บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้นำคณะเยือน APCD Flag Thailand  
 • วันที่ 27 กรกฎาคม : นางสาวฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ นำทีมสถาบันเทวะวงศ์วโรปการและนักศึกษามหาวิทยาลัยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก  Flag Thailand 

ปฏิทินงาน เดือนมิถุนายน 2565

 • วันที่ 1 มิถุนายน : ศพอ. จัดการฝึกงานออนไลน์สําหรับนักศึกษาจีนระดับปริญญาตรีจาก Global Cultural Adventurers  Flag Thailand Flag china   
 • วันที่ 1 มิถุนายน : คุณกาญจนา เรืองสิริวิชกุล ผู้จัดการทั่วไปของ Centra by Centara Government & Convention แจ้งวัฒนะ นำทีม Centara Government & Convention แจ้งวัฒนะ เยี่ยมชม APCD Flag Thailand 
 • วันที่ 1 มิถุนายน : ผู้แทนองค์กร Safe Child Thailand (SCT) เยี่ยม ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย Flag Thailand  
 • วันที่ 2 มิถุนายน : APCD ให้แรงบันดาลใจแก่ผู้ปกครองของเด็กพิการที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (FCD) ในการอบรมออนไลน์ Flag Thailand 
 • วันที่ 2 มิถุนายน : ทีมงาน World Food Program ได้เข้าเยี่ยมชม APCD  Flag Thailand Flag UN   
 • วันที่ 7 มิถุนายน : ผู้แทนสํานักงาน World Endeavors ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยม ศพอ.Flag Thailand  
 • วันที่ 7 มิถุนายน : ศพอ. เข้าร่วม "การประชุมออนไลน์ เรื่อง พิจารณาร่างรายงานระดับโลกเรื่องความเท่าเทียมทางสุขภาพสำหรับคนพิการ"   
 • วันที่ 15 มิถุนายน : ศพอ. เข้าร่วมการประชุมเตรียมการการประชุมใหญ่ CBID Congress ครั้งที่ 5 ดำเนินการโดย กระทรวงกิจการสังคมทหารผ่านศึกและการฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชน (MoSVY) ประเทศกัมพูชา  Cambodia Flag Thailand      
 • วันที่ 15 มิถุนายน : ศพอ. ได้เข้าร่วมฟังผลการศึกษาดำเนินการโดยสํานักเลขาธิการอาเซียนด้านการขยายตัวของเมือง การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน และการพัฒนาที่ทุกคนได้มีส่วนร่วม ในเขตเมืองและชนบท Flag Asean Flag Indonesia Flag Lao PDR Flag Malaysia Flag Myanmar Flag Philippines singapore flag Flag Thailand Flag Vietnam                  
 • วันที่ 17 มิถุนายน : การเสวนากิจการเพื่อสังคมและคนพิการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการรวมนวัตกรรมและให้เป็นผู้ประกอบการในอาเซียน ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย Flag Asean Flag Indonesia Flag Thailand    
 • วันที่ 22-23 มิถุนายน : ศพอ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคนพิการ "การทบทวนขั้นสุดท้ายของการดําเนินการทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2556-2565" จัดโดย คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) Flag UN Australia Flag Flag china  flag of Ascension Island Flag India Flag Japan Flag Malaysia singapore flag Korea flag Flag US Flag Thailand
 • วันที่ 23 มิถุนายน : ศพอ. ได้ต้อนรับนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ ในกิจกรรมเรียนรู้ครึ่งวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย Flag Thailand  
 • วันที่ 24 มิถุนายน : นายพิรุณ ลายสมิธ ผู้อำนวยการบริหาร และทีมงาน ศพอ. เข้าพบ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Flag Thailand  
 • วันที่ 24 มิถุนายน : นางสาวนีแอนน์ ลินน์ เฮนดริกส์ นักข่าวของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์มาเยี่ยมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกFlag Thailand  
 • วันที่ 29 มิถุนายน : นาย Takayuki KOBORI หัวหน้าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Daily NNA Thailand Edition ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมและสัมภาษณ์ นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก และนาย Masami Akiyama ประธาน บริษัทไทยยามาซากิ Flag Thailand   
 • วันที่ 29 มิถุนายน : คุณกฤษนะ ละไล นักข่าวรายการ “กฤษนะ ทัวร์ ยกล้อ” สัมภาษณ์ ดร.เตช บุนนาค ประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ณ ร้าน โครงการ 60+Plus Kitchen by CP Flag Thailand 
 • วันที่ 30 มิถุนายน : ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศพอ. Flag Thailand Flag Japan 

ปฏิทินงาน เดือนพฤษภาคม 2565

 • วันที่ 3-8 พฤษภาคม : โครงการความร่วมมือ ESCAP-APCD กิจกรรมการฝึกอบรม "เสริมสร้างความเข้มแข็งการพึ่งพาตนเองของผู้พิทักษ์สิทธิ์คนพิการทางสติปัญญา (ID) และครอบครัวในบริบทของการแพร่ระบาดของ COVID-19" ณ จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย Flag Thailand Flag UN     
 • วันที่ 5-6 พฤษภาคม : ศพอ. เข้าร่วมและนําเสนองานประชุมระดับภูมิภาคทางออนไลน์ด้านนวัตกรรมเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของคนพิการและตอบสนองความเท่าเทียมทางเพศในเอเชียและแปซิฟิก Flag UN Flag Thailand   
 • วันที่ 11 พฤษภาคม : งานปฐมนิเทศน์ โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจอาหาร 60+พลัสโปรเจค “ธุรกิจที่มีส่วนร่วมของคนพิการ” (Disability Inclusive Business) ณ อาคารฝึกอบรม APCD กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Flag Thailand  
 • วันที่ 16 พฤษภาคม : มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกรับมอบเงินบริจาคจาก Mr. Ray Ellis, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท The First National Real Estate ประเทศออสเตรเลีย Flag Thailand Australia Flag     
 • วันที่ 20 พฤษภาคม : รัฐบาลกัมพูชาจัดการประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมการจัดการประชุม “การพัฒนาเพื่อทุกคนโดยชุมชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 5”Cambodia Flag Thailand      
 • วันที่ 23-25 พฤษภาคม : โครงการพันธมิตรร่วม ESCAP-APCD จัดกิจกรรมติดตามผล“โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้พิทักษ์สิทธิ์พิการทางสติปัญญาและครอบครัวในประเทศไทย เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19” ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี Flag Thailand Flag UN    
 • วันที่ 25 พฤษภาคม : นายวนารัตน์ จันทร์เพชร เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และนางสาวกัญชร จริกานนท์ ผู้ช่วยรองหัวหน้าคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เยี่ยมชม APCD Flag Thailand Flag Israel        
 • วันที่ 26 พฤษภาคม : ศพอ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) จัดโดยสํานักเลขาธิการเครือข่ายฯ จาการ์ตา  Flag Indonesia Flag Malaysia Cambodia Flag Lao PDR Flag Philippines Flag Thailand Flag Vietnam Flag Mongolia              
 • วันที่ 27 พฤษภาคม : โครงการความร่วมมือ ESCAP-APCD จัดการประชุมออนไลน์เครือข่ายเพื่อสรุปบทเรียนการทำงานการพัฒนาผู้พิทักษ์สิทธิ์พิการทางสติปัญญาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 Flag Thailand Flag UN

ปฏิทินงาน เดือนเมษายน 2565

 • วันที่ วันที่ 4 เมษายน : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดโครงการ 60+Plus Kitchen by CP หรือครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ ณ อาคาร APCD Training Center Flag Thailand   
 • วันที่ 5-11 เมษายน : โครงการความร่วมมือ ESCAP-APCD เวิร์คช็อป "เสริมสร้างความเข้มแข็งการพึ่งพาตนเองของผู้พิทักษ์สิทธิ์คนพิการทางสติปัญญา (ID) และครอบครัวในบริบทของการแพร่ระบาดของ COVID-19" ณ จังหวัดลําพูน ประเทศไทย Flag Thailand Flag UN
 • วันที่ 22 เมษายน : นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร APCD บรรยายเรื่อง บทเรียนการจ้างงานคนพิการ โครงการประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการจ้างงาน ตามมาตรา 33, 35 ปี 2565 Flag Thailand  

ปฏิทินงาน เดือนมีนาคม 2565

 • วันที่ 4 มีนาคม : นายทาคายาสุ ชิมาดะ ประธาน บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าพบนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) และได้เข้าชมโครงการต่างๆ ของ APCD Flag Thailand Flag Japan   
 • วันที่ 9 มีนาคม : ศพอ. ติดตามผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน (CEP) กับสํานักงานไจก้า ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยสึคุบะ  Flag Thailand Flag Japan 
 • วันที่ 11 มีนาคม : การลงพื้นที่เพื่อเตรียมการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือระหว่าง APCD-ESCAP ในพื้นที่จังหวัดนครนายก และปทุมธานี Flag Thailand Flag UN  
 • วันที่ 12 มีนาคม : การประชุมปรับแผนการดำเนินโครงการกับคณะทํางานโครงการ APCD-ESCAP รับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่แน่นอน  Flag Thailand Flag UN
 • วันที่ 14 มีนาคม : ผู้อำนวยการบริหารนําคณะเจ้าหน้าที่ ศพอ. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตวิสามัญอิสราเอลประจําราชอาณาจักรไทย นางสาวออร์นา ซากิฟ ณ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทย Flag Thailand  Flag Israel
 • วันที่ 16-18 มีนาคม : การลงพื้นที่เพื่อเตรียมการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือระหว่าง APCD-ESCAP ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่ Flag Thailand Flag UN   
 • วันที่ 22 มีนาคม : ศพอ. รับเชิญบรรยายพิเศษในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ "แนวทางปฏิบัติด้านการดำเนินงานในประเด็นความพิการกับการพัฒนา" ให้นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Flag Thailand
 • วันที่ 28 มีนาคม : สถานทูตมองโกเลียประจําประเทศไทย มาเยี่ยมดูงานที่ ศพอ. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาโดยคนพิการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในเรื่องธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม (DIB)  Flag Thailand Flag Mongolia  
 • วันที่ 30 มีนาคม : สมาชิกวุฒิสภาและคณะทำงานมาเยี่ยมดูงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาโดยคนพิการมีส่วนร่วม Flag Thailand Flag Uzbekistan
 • วันที่ 31 มีนาคม : สํานักเลขาธิการเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) จาการ์ตา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ  Flag Indonesia Cambodia Flag Malaysia Flag Philippines Flag Thailand Flag Vietnam 

ปฏิทินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 • วันที่ 3 กุมภาพันธ์ : สํานักเลขาธิการเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) จาการ์ตา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายออทิสติกอาเซียน  Flag Indonesia Flag Lao PDR Flag Malaysia Flag Philippines Flag Thailand Flag Vietnam            
 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ : สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย (AMITH) เชิญ ศพอ. ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร Flag Thailand    
 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ : ดร. เตช บุนนาค ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก และ นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เข้าร่วมงาน มหกรรมอารยสถาปัตย์ Flag Thailand Flag US 
 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ : ศพอ. จัดกิจกรรมอําลานักศึกษาฝึกงานทางออนไลน์  Flag Thailand Flag china   
 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ : การประชุมติดตามผลโครงการความร่วมมือ ESCAP-APCD สําหรับผู้พิทักษ์สิทธิ์ผู้พิการทางสติปัญญาและครอบครัว Flag Thailand Flag UN   
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ : NNA Thailand Edition เข้าพบนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ให้สัมภาษณ์ที่สำนักงาน ศพอ.เกี่ยวกับกิจกรรม และโครงการ APCD 60+ Plus Bakery & Chocolate Café โดย Yamazaki และโครงการ MarkRin  Flag Japan Flag Thailand     
 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ : เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) จัดโดย สํานักเลขาธิการเครือข่ายออทิสติกอาเซียน จาการ์ตา  Flag Indonesia Flag Lao PDR Flag Malaysia Flag Philippines Flag Thailand Flag Vietnam Mongolia Flag

ปฏิทินงาน เดือนมกราคม 2565

 • วันที่ 12 มกราคม : นาย Morita Takahiro, Chief Representative, JICA Thailand Office เป็นผู้แทนองค์กร JICA สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น มอบประกาศนียบัตร “ JICA President Award ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564”ให้กับ ดร.เตช บุนนาค ประธานมูลนิธิ APCD Flag Japan Flag Thailand  
 • วันที่ 15 มกราคม : การประชุมติดตามผลดําเนินโครงการความร่วมมือ ESCAP-APCD สําหรับกลุ่มผู้พิทักษ์สิทธิ์ผู้พิการทางสติปัญญาและครอบครัว Flag Thailand Flag UN 
 • วันที่ 21 มกราคม : อดีตนักศึกษาฝึกงานของประเทศไทยเยี่ยมชม ศพอ. Flag Thailand
 • วันที่ 21 มกราคม : การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เรื่องการผลิตและตัดต่อคลิปวีดีโอบนมือถือ  Flag Thailand 
 • วันที่ 24 – 30 มกราคม : ศพอ. ร่วมสนับสนุน สมาคมออทิสติกฟิลิปปินส์ (ASP) เพื่อเฉลิมฉลองสัปดาห์การตระหนักรู้ ออทิสติกแห่งชาติ ประเทศฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 26  Flag Philippines Flag Thailand Flag Asean   
 • วันที่ 28 มกราคม : ศพอ. เข้าร่วมกิจกรรมบทบาทและความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม Inclusive Smart City ตามหลักแผนแม่บทอาเซียนฯ Australia Flag Flag Thailand Flag Asean    
 • วันที่ 28 มกราคม : ศพอ. จัดอบรมบุคลากรภายในองค์กร เรื่องความพิการและระบบสวัสดิการในประเทศจีน Flag Thailand Flag china

ปฏิทินงาน เดือนธันวาคม 2564

 • วันที่ 1 ธันวาคม : นางสาวอรอนงค์ คำแหง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก Flag Thailand 
 • วันที่ 3 ธันวาคม : APCD ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันคนพิการสากล (IDPD) ในหัวข้อ "ภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมของคนพิการสู่โลกหลังโควิด-19 ที่ครอบคลุม เข้าถึงได้ และยั่งยืน" Flag Thailand Flag UN   
 • วันที่ 3 ธันวาคม : ศพอ. แบ่งปันความรู้ ในเรื่อง"ความสามารถที่แตกต่างกัน" กับเด็กนักเรียนญี่ปุ่นในโอกาสวันคนพิการสากล Flag Japan Flag Thailand   
 • วันที่ 8-9 ธันวาคม : ศพอ. เข้าร่วมการประชุมคณะทํางานในทศวรรษคนพิการในเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย UN ESCAP Flag UN Flag Bangladesh Flag china Flag India Flag Indonesia Flag Japan Flag Malaysia Flag Myanmar Flag Pakistan flag Korea Flag Russia Flag Samoa Flag Thailand Flag Timor  
 • วันที่ 13 ธันวาคม : ตัวแทนจาก JICA เยี่ยมชมกิจกรรม APCD  Flag Thailand Flag Japan   
 • วันที่ 14 ธันวาคม : นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหาร APCD) เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ ท่านอธิบดีสราญภัทร อนุมัติราชกิจ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  Flag Thailand  
 • วันที่ 15 ธันวาคม : นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหาร APCD) อวยพรปีใหม่ ท่านอธิบดีจตุพร โรจนพานิช กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  Flag Thailand    
 • วันที่ 16 ธันวาคม : นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD หรือ ศพอ.) อวยพรให้สํานักงานองค์กรความร่วมมือญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าสู่ปีใหม่ที่รุ่งเรืองในปี 2565  Flag Japan Flag Thailand    
 • วันที่ 17 ธันวาคม : คุณรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ (คุณหรีด) เข้าถ่ายทำ เพื่อออก "รายการครัวคุณหรีด" และเป็นการส่งเสริมโครงการ APCD 60+Plus Kitchen by CP ที่เป็นโครงการที่คนพิการมีส่วนร่วม (Disability-Inclusive Business (DIB)) ของ APCD  Flag Thailand 
 • วันทึ่ 17 ธันวาคม : รายการทีวี "คนไทยไม่ท้อ" ร่วมกันส่งเสริมโครงการธุรกิจที่มีคนพิการมีส่วนร่วม "APCD 60+ Plus Bakery and Chocolate Café project" โดยออกอากาศที่ช่อง "News 1"  Flag Thailand     
 • วันที่ 17 ธันวาคม : สำนักเลขาธิการ ASEAN Autism Network (AAN) ได้ประชุมกับ APCD โดยมีการแลกเปลี่ยนภายในสำหรับกิจกรรม AAN ปี พ.ศ. 2564 และสรุปแผนความร่วมมือในอนาคตสำหรับปีถัดไป จะมีการทบทวนช่วงหลังปีใหม่ Flag Indonesia Flag Thailand      
 • วันที่ 18 ธันวาคม : APCD ได้จัดให้มีการจัดประชุมผู้พิทักษ์สิทธิ์ตนเองที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทุกเดือนและครอบครัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโครงการความร่วมมือ APCD-ESCAP ซึ่งจะจัดฝึกอบรมที่จังหวัดบุรีรัมย์ในปีต่อไป Flag Thailand Flag UN 
 • วันที่ 20 ธันวาคม : นายภาณุมาศ สุขอัมพร พิธีกรรายการ “รักษ์เมืองไทย” ออกอากาศช่อง TNN สัมภาษณ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ (ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) และ นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) ณ โครงการส่งเสริมธุรกิจที่มีคนพิการมีส่วนร่วม  Flag Thailand   
 • วันที่ 20 ธันวาคม : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากประเทศไทยได้นำเสนอแผนปฏิบัติการสำหรับโปรแกรมพิธีปิดการฝึกอบรม JICA  Flag Japan Flag Bosnia Flag Lao Flag Thailand Flag Uzbekistan            
 • วันที่ 21 ธันวาคม : รายการ “คนไทยใต้ร่มราชัน” สัมภาษณ์นายพิรุณ ลายสมิต ที่ร้านโครงการ APCD 60+ Plus Bakery & Chocolate Café by Yamazaki and MarkRin ณ ทำเนียบรัฐบาล   Flag Thailand 
 • วันที่ 21 ธันวาคม : Season's Greetings & Happy New Year 2022 คุณมาซามิ อากิยามะ (ประธาน THAI YAMAZAKI CO., LTD.) และทีมงานขอส่งความปรารถนาดีในเทศกาลปีใหม่ถึงคุณพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก)  Flag Japan Flag Thailand     
 • วันที่ 21 ธันวาคม : ประธาน THAI YAMAZAKI และคณะเยี่ยมชมโครงการ APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของขวัญกับซานต้าให้กับพนักงานที่มีความพิการของร้าน APCD 60+ Plus Bakery and Café โดย Yamazaki ที่สำนักงาน APCD  Flag Japan Flag Thailand     
 • วันที่ 23 ธันวาคม : ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ นางสาวอิสริยาภรณ์ อาภรณ์รัตน์ และนายปีย์ชนน สุคนธเคหา เข้าพบอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญแก่ นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยกา
 • บริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) ในนามของโรงเรียนจิตรลดา  Flag Thailand   
 • วันที่ 24 ธันวาคม : นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เป็นผู้แทนรับเงินบริจาคจาก Mr. Sammy Carolus, ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel จากผู้แทน Hyatt Community Grant Fund จำนวนเงิน 17,675 USD ที่โรงแรม Hyatt Regency Flag Thailand   
 • วันที่ 27 ธันวาคม : APCD เข้าร่วมการศึกษาการคุ้มครองทางสังคมตลอดชีวิตสำหรับคนพิการในประเทศไทย จัดโดย TRIP Flag Thailand   

ปฏิทินงาน เดือนพฤศจิกายน 2564

 • วันที่ 3  พฤศจิกายน : โครงการครัวซีพี ฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (มูลนิธิ APCD) โดยผู้อำนวยการบริหาร นายพิรุณ นำอาหารปรุงสุก จำนวน 100 กล่องด้วยเงินบริจาคของ “ม.ล. รังสิยา เทวกุล” มอบให้กับคนบุคคลเปราะบาง Flag Thailand
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม : ตัวแทนจาก APCD เข้าร่วมอบรมกับ JICA ในประเด็นการมีส่วนร่วมในกีฬาของคนพิการ เป็นการอบรมออนไลน์ครั้งที่ 2 Flag Japan Flag Bosnia Flag Lao Flag Thailand Flag Uzbekistan
 • วันที่ 5 พฤศจิกายน : โครงการ 60+พลัส เบเกอรี่และช็อคโกแลตคาเฟ่ โดย ยามาซากิและมารค์ริน ออกร้านที่ ICON SIAM งาน Coffee Craft Thailand  Flag Thailand
 • วันที่ 5 พฤศจิกายน : โครงการครัวซีพี ฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก(มูลนิธิ APCD) นายพิรุณ ลายสมิต นำอาหาร จำนวน 150 กล่องด้วยเงินบริจาคของ Mrs. Soklang Sae Tae,          Ms. Clara Leung, Ms. Karen Leung  Flag Thailand
 • วันที่ 6 พฤศจิกายน : ศพอ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อการพัฒนาชุมชนโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม (CBID) จัดโดยสมาคมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งญี่ปุ่น (JSRPD) Flag Japan Flag Thailand Flag Vietnam   
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน : การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก Flag Thailand
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน : ศพอ. มีส่วนร่วมในการประชุมฟังแผนปฏิบัติการเอเชียแปซิฟิกซึ่งจัดโดยองค์กรที่สหประชาชาติเพื่อผู้หญิง Flag Thailand Flag UN    
 • วันที่ 10 พฤศจิกายน : โครงการครัวซีพี ฝึกอาชีพคนพิการ โดยนายพิรุณ ลายสมิต นำอาหาร จำนวน 100 กล่อง ด้วยเงินบริจาคของ Mrs. Soklang Sae Tae, Ms. Clara Leung, Ms. Karen Leung มอบให้โรงพยาบาลศิริราช Flag Thailand     
 • วันที่ 13 พฤศจิกายน : ศพอ. ได้จัดอบรมออนไลน์เพื่อสนับสนุนผู้พิทักษ์สิทธิ์บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัวในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมแห่งความร่วมมือ"  Flag Thailand Flag UN     
 • วันที่ 17 พฤศจิกายน : โครงการสะพานบุญ ร้าน 60 Plus Bakery  มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก นำขนมปังยามาซากิที่ผลิตโดยคนพิการ และน้ำส้มคริสโตเฟอร์ ด้วยเงินบริจาคของผู้บริจาคจำนวน  25 ท่าน มอบให้กับนักเรียนตาบอด ผู้ฝึกอาชีพคนพิการตาบอด Flag Thailand   
 • วันที่ 17 พฤศจิกายน : โดยผู้อำนวยการบริหาร นายพิรุณ ลายสมิต นำอาหารจำนวน 100 กล่องด้วยเงินบริจาคของ Mrs. Soklang Sae Tae, Ms. Clara Leung, Ms. Karen Leung มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ Flag Thailand   
 • วันที่ 21 พฤศจิกายน : ศพอ. แนะนําคู่มือออกกำลังกายสำหรับกลุ่มผู้พิทักษ์สิทธ์คนพิการทางสติปัญญาและกลุ่มพ่อแม่ ในระหว่างการประชุมกลุ่มดาวเรือง กลุ่มผู้พิทักษ์สิทธิ์คนพิการทางสติปัญญา Flag Thailand   
 • วันที่ 22 พฤศจิกายน : ศพอ.จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกงานออนไลน์ จาก World Endeavours Flag Thailand Flag china  
 • วันที่ 23 พฤศจิกายน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และชมรมรักษ์บ้านเกิด จ. ฉะเชิงเทราเข้าเยี่ยมคารวะนายพิรุณ ลายสมิต เพื่อขอคำแนะนำในการทำโครงการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย Flag Thailand   
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน : โครงการสะพานบุญ ร้าน 60 Plus Bakery มอบอาหารและขนมปัง ด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคจำนวน  25 ท่าน มอบให้กับสถานรับรับเลี้ยงเด็กกำพร้า และเด็กอ่อนในสลัมคลองเตย Flag Thailand   
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน : นายพิรุณ ลายสมิต นำอาหาร รวมถึงขนมปังยามาซากิ ด้วยเงินบริจาคของ Mrs. Soklang Sae Tae, Ms. Clara Leung, Ms. Karen Leung มอบให้กับกลุ่มบุคคลเปราะบาง บริเวณชุมชนโค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี Flag Thailand   
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน : นายพิรุณ ลายสมิต นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก นำขนมปังยามาซากิ 255 ชิ้น ด้วยเงินบริจาคของ ดร. เตช บุนนาค ถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาตที่โรงพยาบาลสงฆ์ Flag Thailand Flag UN  
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน : นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าขอพรจาก ดร.เตช บุนนาค (ประธานคณะกรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) Flag Thailand   
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน : ศพอ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายออทิสติกอาซียน (AAN) จัดโดยสํานักเลขาธิการเครือข่ายฯ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ​Flag Indonesia Flag Lao PDR Flag Malaysia Flag Myanmar  Flag Philippines Flag Thailand  Flag Vietnam
 • วันที่ 26 พฤศจิกายน : รายการคนละไม้คนละมือได้เข้ามาถ่ายทำกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอชียและแปซิฟิก Flag Thailand   
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน : เจ้าหน้าที่องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย และอาสาสมัครญี่ปุ่น (JOCV) เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม ศพอ. ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  Flag Thailand Flag Japan
 • วันที่ 30 พฤศจิกายน : ศพอ. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญอาเซียนด้านผู้ประกอบแบบการมีส่วนร่วมกลุ่มประเทศอาเซียน (NIEA) ครั้งที่ 5 จัดโดยกระทรวงแรงงานและกิจการสังคม (MOLISA) ประเทศเวียดนาม Flag Vietnam Flag Asean  Cambodia Flag Indonesia Flag Lao PDR Flag Malaysia Flag Myanmar  Flag Philippines  Flag Thailand Flag UN
  ​                        

   

   

   

ปฏิทินงาน เดือนตุลาคม 2564

 • วันที่ 1  ตุลาคม : ศพอ. จัดการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาทักษะคนพิการสู่การมีงานทำ ประจำปี 2564” รอบพิเศษ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  Flag Thailand    
 • วันที่ 5 และ 12 ตุลาคม : โครงการสะพานบุญ โครงการดีดีของการแบ่งปัน ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ในกรุงเทพฯ   Flag Thailand   
 • วันที่ 5 และ 12 ตุลาคม : โครงการครัว 60+Plus โดย CP มอบนำใจแด่บุคลากรทางการแพทย์ ทำงานในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 กรุงเทพฯ ประเทศไทย  Flag Thailand  
 • วันที่ 9 ตุลาคม : ศพอ. จัดอบรมเนื้อหาวิธีการกู้ยืมทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระสําหรับผู้พิการทางสติปัญญา   Flag Thailand Flag UN      
 • วันที่ 11 ตุลาคม : ศพอ. เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ "การจ้างงานเยาวชนไทย: ผลกระทบจากวิกฤตจากโควิด 19 และบทเรียนสําหรับการฟื้นตัวของมนุษย์ในการดำรงชีวิต" จัดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) Flag Thailand Flag UN     
 • วันที่ 11 ตุลาคม : ฯพณฯ ท่าน Tumur Amarsanaa เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจําประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของศพอ.และร่วมหารือ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  Mongolia Flag Flag Thailand   
 • วันที่ 12 ตุลาคม : ศพอ. เข้าร่วมการสัมภาษณ์เพื่อสร้างคลิปสั้นใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประเทศที่สาม (TCTP) ซึ่งจัดโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Flag Thailand  
 • วันที่ 28 ตุลาคม : ศพอ. เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ประจำเดือนของเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) จัดโดยสำนักเลขาธิการเครือข่ายในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย Flag Indonesia  Flag Lao PDR Flag Malaysia Flag Myanmar  Flag Philippines Flag Thailand Flag Vietnam             
 • วันที่ 28 ตุลาคม : ศพอ. เข้าร่วมการหารือระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกด้านการพัฒนาคนพิการโดยชุมชน (CBR) การพัฒนาเพื่อทุกคนโดยชุมชน (CBID) ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยเครือข่าย CBR ระดับโลก ร่วมกับเครือข่าย CBR เอเชีย-แปซิฟิก Flag of Bangladesh Flag Thailand 
 • วันที่ 29 ตุลาคม : ศพอ. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงเรื่องโควิด-19” ในรูปแบบมาพบกันและออนไลน์  Flag Thailand 

ปฏิทินงาน เดือนกันยายน 2564

 • 1 7 8 และ 30 กันยายน : โครงการครัว 60+Plus โดย CP ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาค ให้ทำข้าวกล่องพร้อมทาน เพื่อมอบแด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้คนในชุมชน ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด 19  Flag Thailand    
 • 8 กันยายน : ศพอ. ร่วมสัมมนาผ่านเว็บออนไลน์จัดโดยองค์กร Leonard Cheshire ในโครงการนำร่อง "เข้าถึงการมี  งานทำ" หรือ Access to Employment (A2E)  Flag Thailand Flag UN   
 • 11 กันยายน : ศพอ. จัดการประชุมเตรียมการสำหรับโครงการสนับสนุนโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) “โครงการปกป้องและเสริมพลังกลุ่มผู้พิทักษ์สิทธิ์ผู้พิการทางสติปัญญาในประเทศไทย ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19” Flag Thailand Flag UN 
 • 17 กันยายน : ศพอ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ครั้งที่ 2/2564 จัดโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)  Flag Thailand 
 • 20 กันยายน : โครงการสะพานบุญ โครงการดีดีของการแบ่งปัน มอบชุดขนมเบเกอรี่ แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี Flag Thailand 
 • 20 กันยายน : ศพอ. เข้าร่วมการประชุมนำเสนอความคิดเห็นในโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562 โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ Flag Thailand 
 •  20 กันยายน : ศพอ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ "การส่งเสริมสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อคนพิการในประเทศไทย” จัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย โดยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) Flag UN Flag Thailand
 • 27 กันยายน : ทีมโครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Café จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม "การฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะคนพิการสู่การมีงานทำ (การฝึกอาชีพด้านงานบริการโรงแรม) ประจำปี 2564"  Flag Thailand
 • 28 กันยายน : ทีมโครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Café จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม "การฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะคนพิการสู่การมีงานทำ (การฝึกอาชีพการผลิตขนมปัง) ประจำปี 2564 " Flag Thailand  
 • 29 กันยายน : ศพอ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (ASEAN Autism Network: AAN)   Flag Indonesia