รายชื่อพนักงานร้านซิกตี้พลัส

ฝ่ายบริหารและสำนักงาน

 1. นางสาว วิไลเลขา สมปราชญ์ (ผู้จัดการโครงการ) 
 2. นาย คริสโตเฟอร์ เบญจกุล (ประชาสัมพันธ์โครงการ) 
 3. นางสาวนพรัตน์ บุนนาค (แคชเชียร์สำนักงาน)
 4. นาย สาธิต โมหะมัดดาเลาะห์ (ซุปเปอร์ไวเซอร์ ร้านสาขาราชวิถี)
 5. นางสาว อารียา วรรณสุริยะ (ซุปเปอร์ไวเซอร์ ร้านสาขาทำเนียบรัฐบาล) 

ฝ่ายช็อกโกแลตคาเฟ่สาขาราชวิถี

 1. นางสาว เจษฎา ด่านกุล (แคชเชียร์ และ บาริสต้า) 
 2. นาง รุ่งภัทรา แจ่มจรัส (ครัวช็อกโกแลต)
 3. นาย ชูเกียรติ สุนทรสุกิจ (ครัวช็อกโกแลต และบาริสต้า)
 4. นาย อัครดิศ เจริญชัย (ผู้ช่วยบัญชีสำนักงาน)
 5. นาย ปิยะชัย เมฆแดง (แพ็คกิ้ง)
 6. นาย ภคพล ผูกทวนทอง (แคชเชียร์ และบริการ)
 7. นางสาว ปริษฐา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา (บาริสต้า)
 8. นาย พสุวัฒน์ เรืองรังษีรัตน์ (ครัวช็อกโกแลต) 

ฝายร้านขนมปังยามาซากิสาขาราชวิถี

 1. นาย สรชาติ พานิชวัฒนา (จัดขนม) 
 2. นาย เชาวลิต บินตอแล็บ (ครัว) 
 3. นาย สุทธิวัชร์ ประเสริฐสังข์ (ครัว)

ฝ่ายร้านสาขาทำเนียบรัฐบาล

 1. นางสาว พิชญาภา หนูดำ (ครัว และจัดขนม) 
 2. นางสาว ญาณิศา อัตตรัถยา (บาริสต้า และบริการ)
 3. นางสาว จุฑามาศ หวังกึ่งกลาง (บาริสต้า และบริการ)

ฝ่ายครัว 60+Plus โดย CP

 1. นางสาว รัก มาตุภูมานนท์ (งานครัว)
 2. นาย อภิชาติ สุขิตานนท์ (ต้อนรับฝ่ายหน้า)
 3. นางสาว ดวงรัตน์ บัวเขียว (บาริสต้า)
 4. นางสาว วันดี พินสะยัง (บาริสต้า)

ฝ่ายแม่บ้าน

 1. นางสาว พิชกาญจน์ ชื่นตา
 2. นาง กานดารัตน์  ปีเจริญ
 3. นางสาว ประมูล เงินจัตุรัส
   
Category