รายชื่อพนักงานร้านซิกตี้พลัส สาขาราชวิถี


ฝ่ายบริหารและสำนักงาน

 1. นายสุนทร เนาวะราช (ผู้จัดการโครงการ) 
 2. นายคริสโตเฟอร์ เบญจกุล (ประชาสัมพันธ์โครงการ) 
 3. นส.นพรัตน์ บุนนาค (แคชเชียร์สำนักงาน) 
 4. นส.กัญญานัฐ เอกสินทอง (ผู้ช่วยบัญชี และ แอดมินสำนักงาน)
 5. นายสาธิต โมหะมัดดาเลาะห์ (ซุปเปอร์ไวเซอร์ ร้านสาขาราชวิถี)
 6. นส.อารียา วรรณสุริยะ (ซุปเปอร์ไวเซอร์ ร้านสาขาทำเนียบรัฐบาล) 
 7. นส.ธารพระคุณ นิมมานเหมินทร์ (ครูสอนบาริสต้า) 


ฝ่ายช็อกโกแลตคาเฟ่สาขาราชวิถี

 1. นส.เจษฎา ด่านกุล (แคชเชียร์ และ บาริสต้า) 
 2. นางรุ่งภัทรา แจ่มจรัส (ครัวช็อกโกแลต)
 3. นายชูเกียรติ สุนทรสุกิจ (ครัวช็อกโกแลต และบาริสต้า)
 4. นายอัครดิศ เจริญชัย (ผู้ช่วยบัญชีสำนักงาน)
 5. นายปิยะชัย เมฆแดง (แพ็คกิ้ง)
 6. นายภคพล ผูกทวนทอง (แคชเชียร์ และบริการ)
 7. นส.ปริษฐา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา (บาริสต้า)
 8. นายโอโคเย ริชาร์ดสัน ชูวันเมก้า (ครูอาสาสมัคร) 
 9. นายโชตกาญจน์ สุขอวยชัย (แคชเชียร์ และบริการ)
 10. นายวิธวิทย์ ธนทวี (ครัวช็อกโกแลต และบาริสต้า) 
 11. นส.ดวงรัตน์ บัวเขียว(ครัวช็อกโกแลต และบาริสต้า) 
 12. นายพสุวัฒน์ เรืองรังษีรัตน์ (ครัวช็อกโกแลต) 

ฝายร้านขนมปังยามาซากิสาขาราชวิถี

 1. นายเอนก เหลืองวิเชียร (ครัว) 
 2. นายสมชาย แซ่อึ้ง (ครัว)
 3. นายสรชาติ พานิชวัฒนา(จัดขนม) 
 4. นายเชาวลิต บินตอแล็บ(ครัว) 
 5. นางชลธี บุญชูสว่าง (ครัว) 
 6. นส.อรอุมา พรหมพิทักษ์ (ครัว)
 7. นายสุทธิวัชร์ ประเสริฐสังข์ (ครัว) 
 8. นส.สุวิมล งามมณีโชติ(ครัว) 

ฝ่ายร้านสาขาทำเนียบรัฐบาล

 1. นส.พิชญาภา หนูดำ (ครัว และจัดขนม) 
 2. นส.ณัฐชยา นุชนงค์ (บาริสต้า และบริการ)
 3. นส.นลิน พูลชาติ (บาริสต้า และบริการ) 
 4. นส.ญาณิศา อัตตรัถยา (บาริสต้า และบริการ)
Category