การฝึกอบรมในระดับภูมิภาค

Regional Training

 

ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหลากหลายในระดับภูมิภาค ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรคนพิการ และองค์กรชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่คนพิการมีส่วนร่วมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาคนทุกคนโดยชุมชนเป็นฐาน (Community-based Inclusive Development: CBID) ที่เน้นในการพัฒนาซึ่งครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่มในสังคม โดยรวมถึงคนพิการด้วย กีฬาที่คนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Sports : DIS) ธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Business: DIB) โดยคำนึงถึงมุมของการเป็นเจ้าของธุรกิจ ลูกจ้าง และผู้ใช้บริการ และ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม(Disability Inclusive Disaster Risk Reduction: DIDRR) 

 

Regional Training

นอกจากนี้ ศพอ.ยังรับจัดฝึกอบรมโดยออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงานที่ทำงานด้านการพัฒนาคนพิการ (องค์กรของคนพิการ และองค์กรเพื่อคนพิการ)