ศพอ. จัดการประชุมออนไลน์กับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director participated in the courtesy call through an online platform.

การหารือถูกนำเสนอโดยนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ผ่านการประชุมออนไลน์

 

Mr. Yang Xin, Charge d'Affaires at the Chinese Embassy in the Kingdom of Thailand, gave information about Disability Development.

Mr. Yang Xin อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยให้ข้อเสนอแนะในความร่วมมือด้านการพัฒนาคนพิการ

 

The APCD Executive Director discussed the possibility for collaborations between APCD and Disabled persons' organizations (DPOs) or Disabilities related sector in China.

ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวถึงความเป็นไปได้ของความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกและหน่วยงานหรือองค์กรด้านการพัฒนาคนพิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน