การประชุมกับคณะกรรมการบริหาร เครือข่ายอาเซียนออทิสติก (ASEAN Autism Network: AAN) เพื่อเตรียมการจัดงาน AAN Congress ครั้งที่ 5 โดย National Autism Society of Malaysia (NASOM) องค์กรสมาชิก ASEAN Autism Network (AAN) ในมาเลเซีย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
AAN online meeting

ศพอ. ได้เล่าประสบการณ์การจัดงานการประชุมใหญ่ของเครือข่ายอาเซียนออทิสติกครั้งแรก ปี 2553 ที่จัดใน กรุงเทพฯ แก่ สมาชิกคณะกรรมการบริหารฯ

 

AAN Meeting

คุณ Cason Ong Tzse Chun สมาชิกคณะกรรมการจาก NASOM นำเสนอรายละเอียดกำหนดการการประชุมใหญ่ 

 

AAN

ผู้แทนกลุ่มประเทศสมาชิกร่วมให้ความคิดเห็นและสรุปนัดหมายกำหนดการประชุมครั้งต่อไป