ผู้แทน APCD ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับประเด็นความพิการและการพัฒนา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
Mr. Watcharapol Chuengcharoen, the Chief of Networking & Collaboration, introduced himself and his role in APCD to Mr. Y. Teddy Takeuchi, a journalist and editor of the "International Development Journal."

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ แนะนำตัวเองและบทบาทหน้าที่ที่ทำงานใน ศพอ. ยัง Mr. Y. Teddy Takeuchi นักข่าวและบรรณาธิการของ "International Development Journal"

 

He shared the major achievements of Capacity Development and the current challenges faced by the organization.

นายวัชรพล นำเสนอถึงความสำเร็จที่สำคัญของการพัฒนาความสามารถและความท้าทายในปัจจุบันที่องค์กรต้องเผชิญด้านการพัฒนาคนพิการ

 

He expressed his personal view on the significant changes of Thai society and other ASEAN countries' society regarding disability issues in the past two decades and the future vision of Japan, Thailand and other Asia-Pacific countries collaborating and learning from each other through APCD's partnership initiatives.

นายวัชรพล แสดงความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสังคมไทยและสังคมประเทศอาเซียนอื่นๆ เกี่ยวกับประเด็นด้านความพิการในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา และวิสัยทัศน์การทำงานในอนาคตของประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิก หากร่วมมือกันและแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านโครงการริเริ่มความร่วมมือ