วันที่ 18 ธันวาคม : APCD ได้จัดให้มีการจัดประชุมผู้พิทักษ์สิทธิ์ตนเองที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทุกเดือนและครอบครัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโครงการความร่วมมือ APCD-ESCAP ซึ่งจะจัดฝึกอบรมที่จังหวัดบุรีรัมย์ในปีต่อไป

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 APCD ได้จัดกลุ่มผู้สนับสนุนตนเองที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทุกเดือนและครอบครัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโครงการความร่วมมือ APCD-ESCAP ซึ่งจะจัดฝึกอบรมด้วยตนเองที่บุรีรัมย์ในปีต่อไป การอภิปรายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยผู้สนับสนุนตนเองที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัวเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของตนเอง "การปกป้องและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในบริบทของการระบาดของ COVID-19" เป็นชื่อของความคิดริเริ่มนี้ โครงการนี้ดำเนินการโดย APCD โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนพิการทางสติปัญญาให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความมั่นคงด้านอาหาร และใช้ชีวิตอย่างอิสระในระหว่างและหลังการระบาดของ COVID-19

 

on 18 December 2021, APCD conducted a monthly gathering of self-advocates with intellectual disabilities and their families for preparation for the APCD-ESCAP collaboration program which will be organized the in-person training in Buriram for the following year. This discussion was intended to assist self-advocates with intellectual disabilities and their families to develop their own training courses. "Protecting and Empowering Persons with Intellectual Disabilities in the context of the COVID-19 Pandemic" is the title of this initiative. The Project was implemented by APCD. The purpose was to enhance the capacity of persons with intellectual disabilities to be healthy, food-secure, and independent lives during and after the COVID-19 pandemic.

on 18 December 2021, APCD conducted a monthly gathering of self-advocates with intellectual disabilities and their families for preparation for the APCD-ESCAP collaboration program which will be organized the in-person training in Buriram for the following year. This discussion was intended to assist self-advocates with intellectual disabilities and their families to develop their own training courses. "Protecting and Empowering Persons with Intellectual Disabilities in the context of the COVID-19 Pandemic" is the title of this initiative. The Project was implemented by APCD. The purpose was to enhance the capacity of persons with intellectual disabilities to be healthy, food-secure, and independent lives during and after the COVID-19 pandemic.