สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ จากนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) “ขอให้ปีใหม่นี้ มาพร้อมกับความสุข สุขภาพที่แข็งแรง แรงบันดาลใจแห่งความสร้างสรรค์ รวมถึงสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับครอบครัวและชุมชน
สารอวยพรปีใหม่ 2564 จากผู้อำนวยการศูนย์

                                                                                      สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ จากนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อานวยการบริหาร
                                                                                          ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.)

                                                                                                    ---------------------------------------------------------

                        ในนามของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) ผมขอแสดงความห่วงใยกับทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตลอดจนคนพิการและบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รักของท่าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ศพอ. ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแนวทางการพัฒนาคนพิการอย่างมีส่วนร่วมในทุกมิติ อันได้แก่ การพัฒนาทุกคนโดยชุมชนมีส่วนร่วม (Community-based Inclusive Development: CBID) กีฬาเพื่อมวลชนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Sports: DIS), ธุรกิจเพื่อคนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Business: DIB) และ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Disaster Risk Reduction: DIDRR)
                       ในปีที่ผ่านมา ศพอ. ได้ดาเนินการจัดทากิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านกิจกรรมออนไลน์และแบบพบปะในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เราได้ประสานความร่วมมือทั้งในระดับชุมชนและระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่องโดยการจัดการองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีสาระสนเทศผ่าน ศพอ. โฮมเพจใหม่ www.apcdfoundation.org โดยทาเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรข้อมูลด้านการพัฒนาคนพิการในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และเผยแพร่ข้อมูลสาหรับการรับมือการแพร่ระบาด COVID-19 เพื่อเสริมพลังให้กับครอบครัวและชุมชน นอกจากนั้นเรายังได้เตรียมการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางร่างกายของผู้ที่มีความต้องการพิเศษและกลุ่มคนพิการอุบัติใหม่อื่น ๆ เพื่อมอบให้คนพิการดังกล่าวและครอบครัวยังคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้รับมือกับการล็อคดาวน์ในช่วงระบาดโควิด-๑๙ อีกด้วย
                      ทั้งนี้ ศพอ. จะยังคงมุ่งมั่นทาหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาคนพิการในวิถีชีวิตใหม่ และดาเนินการเสริมสร้างศักยภาพให้กับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกต่อไป
                    ขอขอบคุณในการสนับสนุนและความร่วมมือจากองค์กรเครือข่าย หน่วยงานพันธมิตร และผู้บริจาคของ ศพอ.ทุกท่าน ที่ร่วมกันกับเราในการส่งเสริม ‘สังคมที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ ด้วยดีเสมอมา และขอส่งความรัก ความปราถนาดี และสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ มายังทุกท่าน ให้อยู่อย่างปลอดภัย มีความสุข พร้อมกับสุขภาพกาย ใจที่แข็งแรง ณ โอกาสนี้ ด้วยครับ!