ศพอ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการในประเทศไทย จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
Somchai Rungsilp, Community Development Manager, participated in a sub-committee meeting on promoting and implementing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Thailand.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ

 

The subcommittee reviewed and discussed the meeting's agenda.

คณะอนุกรรมการฯแสดงความคิดเห็นและอภิปรายตามวาระการประชุม