ผู้แทนสํานักงาน World Endeavors ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยม ศพอ. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565
นายวันชัย สุวัฒนศิริพล ผู้จัดการสํานักงาน World Endeavors Thailand  ได้รับสิ่งพิมพ์ ศพอ.

นายวันชัย สุวัฒนศิริพล ผู้จัดการสํานักงาน World Endeavors Thailand  ได้รับสิ่งพิมพ์ ศพอ.

 

Discussion about how the World Endeavors Thailand office and APCD collaborated in the past to send virtual interns and how they both can collaborate in the future on the APCD on-site internship program.

การอภิปรายเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง World Endeavors Thailand และ ศพอ. ในการส่งนักศึกษาฝึกงานแบบออนไลน์ในอดีต และจะส่งแบบทำงานร่วมกันในอนาคต