ศพอ. แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานงานภาคประชาสังคม ที่สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567
Group photo of the Guest Lecture, Teacher Kevin Cook and the TU students. Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Manager at APCD, highlighted the significance and program management of the Civil Society Organizations at Thammasat University.

ภาพถ่ายนักศึกษา อาจารย์ Kevin cook และวิทยากรรับเชิญ นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ. โดยนายสมชายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญและการบริหารโครงการขององค์กรภาคประชาสังคมให้กับนักศึกษาปีที่สามในกิจกรรมครั้งนี้