ศพอ. จัดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพภายในองค์กร ในหัวข้อ “เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของผู้บกพร่องทางจิต และการปฎิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ” ที่ ศพอ. วันที่ 2 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ภาพถ่ายกลุ่มของผู้รับการอบรมและ วิทยากร

 

Internal capacity development

นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ ประธานสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและนางนันทนา รัตนากร ที่ปรึกษา

สมาคมฯ ดำเนินการอบรม

 

Internal capacity development

ผู้แทนกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ให้เกียรติเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ