ศพอ. จัดอภิปรายและถ่ายทอดสู่สังคม เรื่อง “การพัฒนาการจ้างงานคนพิการในสหรัฐอเมริกา” เพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมฯ องค์กรคนพิการ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานการพัฒนาคนพิการ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
Mr. Kevin Cook, Vocational and Community Services Consultant, Cape Fear Group Homes and Vocational Services facilitated Program introduction.

Mr. Kevin Cook ที่ปรึกษาด้านอาชีพและบริการชุมชน Cape Fear Group Homes and Vocational Services อภิปรายแนะนำเนื้อหา

 

Mrs. Rebecca Evans, Unit Manager, Department of Health and Human Services Division of Vocational Rehabilitation showed key success on vocational rehabilitation and role of government agencies in vocational services.

Mrs. Rebecca Evans ผู้จัดการหน่วย กรมอนามัยและบริการ แผนกฟื้นฟูอาชีพ ได้พูดถึงหลักการความสำเร็จในการฟื้นฟูอาชีพของคนพิการ และบทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการ

 

Mr. Will Smith, Assistant Director of Cape Fear exchange knowledge of value-added experiences on job coach, job placements and how to strengthen relationship with employer or business partners for the long-term employment.

Mr. Will Smith ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Cape Fear แบ่งปันประสบการณ์อันทรงคุณค่าในการเป็นผู้สอนงาน การจัดหางาน และวิธีเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนายจ้างหรือคู่ค้าทางธุรกิจสำหรับการจ้างงานระยะยาว

 

Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Department, APCD facilitated questions and answers from Thai participants and summarized the session for future collaborations.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ. ดำเนินรายการช่วงถาม – ตอบจากผู้เข้าฟังและสรุปถึงความร่วมมือในอนาคต