วันที่ 25 พฤศจิกายน : ศพอ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายออทิสติกอาซียน (AAN) จัดโดยสํานักเลขาธิการเครือข่ายฯ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

คุณศุภอนงค์ "ณูณู" ปัญญาศิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ เล่าถึงความร่วมมือของ AAN ในตโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน (CEP) ซึ่งดำเนินโครงการฯ โดย ศพอ.  ของปี 2564 ที่ผ่านมา

 

1.	Ms. Supaanong " Panyasirimongkol, Networking & Collaboration Officer, provided an update on AAN's cooperation with the APCD implemented Community Empowerment Program (CEP) 2021.

ศพอ. ได้รับเชิญจากยายาซาน ออทิสมา อินโดนีเซีย (YAI) ให้ร่วมบรรยาย "แนวทางปฏิบัติที่ดี กิจกรรมคนพิการมีส่วนร่วมในภาคธุรกิจ โครงการ 60+ พลัสเบเกอรี่และช็อคโกแลตคาเฟ่" ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ทีจะมาถึง

 

3.	Mr. Nay Myo Naing, chairman of the Myanmar Autism Association (MAA), provided an overview of the country report and the recent situation in Myanmar.

คุณ Nay Myo Naing ประธานสมาคมออทิสติกเมียนมาร์ (MAA) ให้ภาพรวมของรายงานกิจกรรมออทิสติกในประเทศและสถานการณ์ล่าสุด

 

Mr. Cason Ong, Chairman of the AAN, facilitated the meeting and finalized the AAN S.O.P. handbook, which will operate next year.

คุณ Cason Ong ประธานเครือข่ายฯ AAN ดำเนินการประชุมและร่วมกันสรุปคู่มือปฎิบัติการดำเนินงานเครือข่ายฯ ( AAN S.O.P.) ซึ่งน่าจะดําเนินการใช้ในปีหน้า