เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจาก ศพอ. เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เสรีภาพหรือเสรีพร่อง” ในวง “คนออฯ มีสิทธิไหมคะ” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567
4 people with autism were discussing and exchanging “Do People with Autism Have Rights?”

บุคคลออทิสติก 4 คนร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยในกิจกรรมหัวข้อ “คนออฯ มีสิทธิไหมคะ

 

Mr. Chayoot Homdee, Community Development Officer from APCD shared his own perspective on “Why People with autism in employment is more challenges than other type of disabilities.”

นายชยุต หอมดี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ศพอ. นำเสนอในมุมมองของตนเองในเรื่อง “ทำไมการจ้างงานคนออทิสติก เกิดขึ้นได้ยากกว่าความพิการประเภทอื่น”

 

Mr. Authapol Srichitsanuwaranon, organizer from Phutthamonthon Independent Living (PIL) expressed his appreciation to the participatory speakers at discussion.

นายอรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์ จากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล แสดงความขอบคุณยังผู้ที่ร่วมเสวนาช่วงกิจกรรมการเสวนา