โครงการความร่วมมือ ESCAP-APCD เวิร์คช็อป "เสริมสร้างความเข้มแข็งการพึ่งพาตนเองของผู้พิทักษ์สิทธิ์คนพิการทางสติปัญญา (ID) และครอบครัวในบริบทของการแพร่ระบาดของ COVID-19" ณ จังหวัดลําพูน ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5 ถึง 11 เมษายน 2565
At organic farming, a group photo of participants and resource persons

ภาพถ่ายหมู่ผู้เข้าอบรมและคณะวิทยากรลงพื้นที่ฝึกปัฎิบัติงานเกษตรอินทรีย์

 

Enhance trainees’ health promotion through physical activity and encourage them to do so on a daily basis in the face of COVID-19 pandemics.

ส่งเสริมสุขภาพการออกกําลังกายและกระตุ้นให้พวกเขาทำทุกวันในช่วงสถนการณ์โควิด 19

 

Exercises for the session "Hope & Concerns"

ทำงานกลุ่มหัวข้อ ความคาดหวังและข้อกังวล

 

Developing skills in making of animal meals was made entirely of plants

ระดมความคิดพัฒนาแผนที่จะทำภายหลังรับการฝึกอบรม

 

Brainstorming on action plan development

ระดมความคิดพัฒนาแผนที่จะทำภายหลังรับการฝึกอบรม

 

Demonstration of how to properly prepare vegetable plants

สาธิตการเตรียมแปลงผัก

 

Practicing on "sun dried fish" preservation of food

ฝึกปัฎิบัติการทำปลาแดดเดียวถนอมอาหาร

 

Practice making salted duck eggs, a new trend.

ฝึกทำไข่เค็มสมุนไพร

 

Presentation of an action plan

นำเสนอแผนปฎิบัติการ

 

In a group shot, participants and resource persons at closing ceremony

ภาพถ่ายหมู่คณะผู้เข้าอบรมและวิทยากรในพิธีปิด